Hålogaland teater. Foto: Harald Groven

Stengte ansatte ute

De ansatte ved Hålogaland teater fikk ikke være til stede på gårsdagens ekstraordinære generalforsamling der teatret valgte ny styreleder, melder NRK Troms.

Eierne av Hålogaland teater har lov til å lukke generalforsamlingen etter aksjeloven. Hålogaland Teater eies av Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamlingen var å velge ny styreleder.  Renate Larsen, som er administrerende direktør i oppdrettsselskapet Lerøy Aurora, erstatter teatrets mangeårige styreleder Herman Kristoffersen. Kristoffersen hadde egentlig ett år igjen av perioden han opprinnelig ble valgt for.

Skiftet av styreleder skjer mens teatret er i prosessen med å ansette ny teatersjef. Stillingen som teatersjef er utlyst med søknadsfrist 1. september 2015, og den nye teatersjefen skal etter planen tiltre 1. januar 2017.

De ansatte ved teatret har etterlyst en begrunnelse fra eierne for å skifte styreleder rett før ansettelsesprosessen skal starte, blant annet i et leserinnlegg på Scenekunst.no 19.8.15 som er undertegnet fagforeningsrepresentanter ved teatret for Norsk Tjenestemannslag, Musikernes Fellesorganisasjon, Skuespillerforbundet og Fagforbundet – Film- og teaterteknisk forening.

Begrunnelsen politikerne har gitt, er at et skifte er "til beste for teatret", skriver NRK.no. Samtidig velger eierne altså å lukke representanter for de ansatte ute fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

– Vi ønsket å være tilstede på generalforsamlingen for å få utdypet begrunnelsen, sier Birgit Bøeng, som er markeds- og informasjonsrådgiver ved teatret og Norsk Tjenestemannslags representant, til NRK.

I januar i år foreslo Fremskrittspartiet i Tromsø å kutte i de 5 millionene kommunen årlig bidrar med til Hålogaland Teater, som ett av flere tiltak for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Gruppeleder for FrP i kommunestyret i Tromsø, Jan Blomseth, sa til NRK at han var bekymret over en nedgang i teatrets billettinntekter i 2014. Da uttalte styreleder Kristoffersen at situasjonen var under kontroll, og at teatret bevisst arbeidet for å trekke et større publikum i 2015.

Samtidig minte han om at teatret også har en forpliktelse overfor kunstneriske uttrykk som ikke trekker det største publikumsantallet.

Kommunestyret i Tromsø har 43 medlemmer. Høyre og FrP har flertall med til sammen 22 representanter.

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Irene Nordhaug Hansen :

  Eierstyring av kulturorganisasjoner ( trykt i Nordlys)
  Hålogaland teater sine eiere valgte å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å bytte styreleder. Ansatte mener de ikke blir hørt i denne saken. Dette synliggjør at tiden er inne for å sette styrearbeid og ledelse i kunst- og kulturorganisasjoner på dagsorden. Media har håndtert styrelederskifte gjennom å gi mikrofonen til eierne representert ved fylkesråd for kultur i Troms, avtroppende styreleder og ansatte representanter i styret. Disse gir sine versjoner av denne hendelsen. I liten grad fører dette til at vi som lesere forstår hva som er den egentlige årsaken til det uventede styrelederskiftet. I oppslagene mangler det en analyse av de ulike faktorer som kan ha ført til dette – og det er manglende refleksjon om at avsetning av styreleder kan være et uttrykk for at denne bærer et ansvar for at det er mål som eiere mener ikke er oppfylt.
  Teoretiske perspektiv på styrearbeid
  Professor Morten Huse har trukket opp fire ulike innfallsvinkler for å betrakte styrets oppgaver. I mangel på en analyse knyttet til det offentlige ordskiftet i denne saken, så velger jeg å bruke neste avsnittet til en beskrivelse av de teoretiske perspektivene situasjonen i Hålogaland Teater kan tolkes fra .Tanteteori har utgangspunkt i selskapsrett og det fokuseres på den formelle rolle til styret. Styrets arbeidet knyttes til kontrolloppgaver og evaluering av bedriftens resultater uten å blande seg inn i forhold rundt den daglige driften. Styret skal representere og forsvare de interessenter som har valgt dem inn til styreposisjon, og dette gjøres gjennom å sørge for at daglig leder utfører oppgavene hensiktsmessig. Barbarteorien bygger på fagdisiplinene økonomi og finans. I dette perspektivet er styrets oppgave å se til at ledelsen er effektiv og arbeider målrettet for å realisere eiernes mål. Det foreligger en antagelse om at ledelsens handlinger vil være begrunnet i egeninteresse som påfører organisasjonen kostnader, og ikke tjener eieres sak. Klanteoriperspektivet er hentet fra marxistisk sosiologi der styret er representanter for den kapitalistiske elite, som har kontroll og makt over produksjonsenhetene i samfunnet. Styrets medlemmer sosiale og profesjonelle nettverk aktiveres for å oppnå en gjensidig nyttefunksjon. Klanteorier er også kalt institusjonelle teorier, og de legger til grunn at det er strukturer og prosesser i samfunnet som blir tatt for gitt uten å bli utsatt for kritisk refleksjon, men det aksepteres å tilpasse seg en eksisterende norm. Utgangpunktet for det siste teoretiske perspektiv har ståsted i organisasjonsteori og sosiologi, strategiteori, der styremedlemmer velges for å få tilgang til, kontroll på og kunnskap om viktige ressurser som påvirker organisasjonen. Styret oppfattes som en strategisk kapasitet og styremedlemmenes rolle er rådgivere ovenfor ledelsen og selskapet. Evne til å handle og reagere på omgivelsenes endringer, løftes fram som en viktig oppgave. I denne hovedgruppen befinner teamproduksjonsteori seg der styremedlemmenes lojalitet er ikke forankret i en ledelse eller eierinteressen, men i en helhets tanke for organisasjonen.

  Styrearbeid i kunst- og kulturorganisasjoner.
  I det private næringsliv og frivillige organisasjoner har vært økt fokus på at det er komplementær kompetanse som skal ligge til grunn for styresammensetning. I kunst- og kulturorganisasjoner er det ennå tradisjon med representasjonsprinsipp. De offentlige eiere har valgt styrerepresentanter fra partier som var i posisjon, ansatte har gjennom har brukt styrerommet for å få innsikt og forsvare sine rettigheter. Den måten man har valgt å gi en fornyelse av styrerommene i kunst- og kulturorganisasjonene er å hente inn en eller to styrerepresentanter som har ledende posisjoner i næringslivet. Jeg tror at det vi ser på Hålogaland teater er en situasjon som kan komme i flere offentlige eide kunst- og kultur organisasjoner, dersom det ikke blir et større fokus på å utvikle en spesifikk sammensetning av kompetanse og ledelsesmodell tilpasset disse organisasjonene. Når nå uroen på Hålogaland teater er et faktum, så vil jeg utfordre eiere, styret og ansatte til å bruke denne situasjonen til en gjennomgang og fornyelse. Styret må utfordres til å drive organisasjonsutvikling, og ha fokus på strategisk utvikling og tilbud som når ennå flere i Troms og Finnmark. To ledelsesmodellen bør vurderes, og kanskje skal man dele kunstproduksjonen i to kategorier, med to ulike driftsmodeller og strategisk oppfølging. De gode gamle klassikerne og den utforskende kunsten trenger forskjellig forhold. Ansatte som nå har brukt sin rett gjennom aksjeloven for å ha ansatte representanter i styret, skulle kanskje heller sørget få innflytelse strategiske prosesser og drive internt entreprenørskap for å realisere krav som eiere, tilskuddsbrev og publikum setter. Og til slutt vil jeg oppfordre dere eiere til å sørge for at den neste generalforsamling kan arrangeres åpen for allmenheten- og at det foreligger en oppdatering av vedtekter ,styreinstruks og føringer i tilskuddsbrev- som er blitt godt kjent gjennom en transparent prosess der både ansatte og styret har vært involvert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER