Tou Scene. Foto fra instavanger.no

Ønsker ikke lenger delt ledelse

INTERVJU: 12. november meldte styret for Tou Scene at kunstnerisk leder Rickard Borgström ville bli løst fra sin stilling etter mindre enn et år i jobben, på grunn av en ny driftsmodell. Styreleder Per Ramvi uttalte til Aftenbladet samme dag at det har vært uenigheter om veivalg og prioriteringer mellom ledelse og ansatte. Vi spurte Ramvi hvilken type veivalg dette handler om.

Tidligere i år ble Rickard Borgström ansatt som ny daglig og kunstnerisk leder for Tou Scene i Stavanger. Han lanserte sitt første sesongprogram for scenen i september, og i forrige måned støttet Norsk kulturråd utbygging av nye produksjonsrom med tre millioner kroner.

12. november meldte styret for Tou Scene at Borgström ville bli løst fra sin stilling. En av årsakene ble oppgitt å være at delingen av driften i to selskap, ett for kunstnerisk produksjon og ett for drift, skulle reverseres.

Styreleder for Tou Scene, Per Ramvi, uttalte til Aftenbladet samme dag at det har vært uenigheter om veivalg og prioriteringer mellom ledelse og ansatte. Vi spurte Ramvi pr. epost hvilken type veivalg dette handler om?

– Veivalgene er gjort i vårt strateginotat, så i den grad det er snakk om «uenighet» er det mer snakk om «spenninger» rundt prioriteringer. I denne type organisasjon vil det nok alltid være diskusjoner rundt bredde/spiss, grad av offentlig/privat finansiering, framdrift og gjennomføring på kort/lang sikt og så videre, skriver Ramvi.

Per Ramvi. Foto: UiS.

I pressemeldingen om organisasjonsendring viser styret til de vedtatte strategiske planene for kunstnerisk utvikling. Kort oppsummert, hva var disse planene da Rickard Borgström ble ansatt?

– Tou Scene & Kunstfabrikk har som visjon å være et ledende regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for produksjon og presentasjon av nåtidskunst. Vårt arbeid er rettet mot profesjonelle utøvere innenfor det prosjektorienterte frie kunstfeltet, men det skal også utvikle de uetablerte utøverne. Tou skal være tilgjengelig for et bredt publikum, fra internasjonale utøvere til beboere i nabolaget.

 

Ramvi understreker at strategien er utarbeidet i tett samarbeid mellom styret på den ene siden og kunstnerisk leder og ansatte på den andre. Strategien for perioden 2015-2018 handler om å tydeliggjøre og kvalitetssikre kunstnerisk og institusjonell profil, utvikle et produksjonsprogram med bærekraftig finansiering, øke egen kuratering og et egenprodusert kunstprogram og øke regional, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet rundt Tou Scene.

Kunstnerisk leder Borgström som nå er løst fra sin stilling, sier til Aftenbladet i en uttalelse vi også har fått til Scenekunst.no, at han tror at noe av årsaken til uenighetene ligger i at å drive et lokalt kulturhus og et internasjonalt kunstsenter krever ulik kompetanse, og at han ikke har lykkes i å få med seg personalet på en god måte i den retningen han ville utvikle institusjonen. Hva er din kommentar til det?

– Jeg kan bare bekrefte det at han ikke har lyktes med å holde nødvendig ro i organisasjonen, og at dette over tid – uansett grunn – vil være viktig for den løpende driften. Dette er Borgström og styret enige om.

Høsten 2014 valgte styret å spisse driften kunstnerisk ved å ansette en kunstnerisk leder. Har det vært vurdert å styrke den kunstneriske kompetansen også i staben?

– Dette er selvsagt viktige spørsmål som ledelse og styret diskuterer. Nyansettelser skjer etter en samlet vurdering av senterets behov for å kunne gjennomføre strategiplanen, skriver Ramvi. – Alle ansatte har kontraktfestet rett og plikt til videreutvikling innen sitt fag. Dette vurderes individuelt og er leders ansvar å følge opp.

Ramvi skriver videre i epost til Scenekunst.no at rekruttering i staben er avhengig av økonomisk grunnlag, og viser til at to millioner av en årlig omsetning på 15 millioner kroner i Tou Scene AS er offentlig støtte, herunder fra Kulturrådet.

Hvilket av de to selskapene var det øvrige personalet på Tou ansatt i før sammenslåingen?

– Den planlagte omorganiseringen som skulle skje ved årsskiftet, innebar at Tou Scene AS skulle omdannes til et holdingselskap, Tou Scene- og kunstfabrikk, med to datterselskap for å sikre den kunstneriske, organisatoriske og forvaltningsmessige profesjonaliseringen, samt lette det avgiftsmessige arbeidet, altså Tou Drift AS og Tou Scene AS. I påvente av avklaring av skatte- og avgiftsspørsmål ble det i samråd med revisor avtalt at omorganiseringen kunne gjennomføres i praksis, mens den formelt skulle skje etter den nevnte avklaringen. Derfor ble selskapets ansatte innplassert i de selskapene de naturlig ville høre hjemme i.

Men hva var motivasjonen for å omorganisere i praksis før skatte- og avgiftsspørsmål var avklart? Det er jo velkjent at regler på dette området er kompliserte for aktører som kombinerer ideell og kommersiell drift.

– Det er kompliserte regler for moms også om aktivitetene ligger innenfor ett og samme selskap. Aktivitetene må uansett skilles når det gjelder momsberegninger, og dette var selvsagt ikke nytt for hverken styret eller administrasjon. Men ved en deling av selskapet vil momsgrunnlaget kunne øke ved at «interne» tjenester da ville bli tjenester mellom selskap. Det nye driftsselskapet er formelt opprettet, og i Tou Scenes internregnskap er aktiviteten fordelt på de to selskapene. Men det er først når årsregnskapet for 2015 skal gjøres opp at vi må ta stilling til om vi vil føre aktivitet i to selskap eller føre to avdelingsregnskap i samme selskap. Problemet for oss er her er at vi ikke får noen endelig forhåndsuttalelse fra Skatt Vest om hvordan dette vil bli behandlet skattemessig, skriver Ramvi.

Styret har altså kunstnerisk profesjonalisering som mål, men økonomien tilsier at det, bortsett fra kunstnerisk leder, foreløpig må skje gjennom videreutdanning. Det er en krevende strategi, særlig hvis deling av organisasjon først skulle gjennomføres fra 2016. Er det realistisk å legge ansvar for ro i organisasjonen på kunstnerisk leder før omorganiseringen er gjennomført? Har styret vurdert om spenningene rett og slett kan skyldes uklare rapporteringslinjer?

– Delingen av selskapet er etablert, og aktivitetene er faktisk delt. De to lederne for henholdsvis program og drift har hatt fullt daglig ansvar for sine samlede aktiviteter, noe begge ledere har vært fullt innforstått med. Endringene i ny selskapsinndeling innebar selvsagt nye rapporteringslinjer, og det ble i løpet av våren arbeidet mye med arbeids- og ansvarsområder for den enkelte. Styret hadde bevisst valgt ikke å fastlegge dette før ny kunstnerisk leder var på plass, slik at vedkommende selv kunne være med å utforme dette i samarbeid med sine ansatte. Så vel strategi, handlingsplaner og stillingsbeskrivelser var ferdig klarlagt før sommeren; dette ble gjennomført i tett dialog mellom leder og ansatte, sier Ramvi. – Når vi nå ikke gjennomfører delingen av selskapet, betyr det at vi sender inn ett selskapsregnskap for Tou Scene AS for 2015, men med to underliggende avdelingsregnskap.

Styreleder Ramvi sier til Aftenbladet 12. november at Tou Scene fortsatt skal ha en kunstnerisk leder, men at den nye rollen blir noe annerledes enn den Borgström ble forespeilet, i og med at delingen av selskapet blir reversert.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER