Foto: Thor Brødreskift

Kulturytring Drammen tar ytringsansvar

Generalsekretær i Norsk Kulturforum, Hege Knarvik Sande, svarer her Birgit Amalie Nilssen om ytringsansvaret til Kulturytring Drammen.

Først så vil jeg si takk, Birgit Amalie, for at du stiller gode spørsmål, og for at jeg får en mulighet til å rydde og til å være tydelig.

Som du påpeker, medfølger det et ytringsansvar når man fasiliteter en arena for diskusjon og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Kulturytring Drammen har som mål om å bli Arendalsuka for kultursektoren. Vi er enige i at manglende retningslinjer har vært en utfordring for arrangementet i Arendal. Derfor var det viktig for oss å sette gode rammer, både med tanke på ytringsfriheten og dens premisser og for det ansvaret som ligger i å etablere en slik arena. Vi har derfor utviklet en ytringsplattform blant annet i dialog med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Plattformen formulerer retningslinjer og rammer for arenaen og har som hensikt å skape trygge rammer for ytringer og deltakelse.

Ytringsplattformen er en ansvarliggjøring
Formuleringene i ytringsplattformen innebærer at Kulturytring Drammen er en arena hvor ytringer som er innenfor gjeldende lovverk, skal tillates. Det betyr ikke at hvilken som helst ytring skal finne sted på vår arena. I ytringsplattformen definerer vi tydelig hvilke typer ytringer Kulturytring Drammen gir rom for, nemlig ytringer om kunst- og kulturpolitikk. I tillegg definerer vi et tydelig profesjonalitetskriterium for deltakelse. Arrangører må med troverdighet fremstå som profesjonelle når det kommer til tematikken som tas opp og uttrykksformen som brukes.  Kunnskap og profesjonalitet skal ligge i grunn for programpostene. Vårt mål er at ytringsplattformen bygger opp under et godt ytringsklima på arenaen gjennom å klargjøre retningslinjer både for programmering og oppførsel. Vi mener at arenaen har grunnlag i en tankegang om at Kulturytring Drammen skal være en møteplass for ulike perspektiver om kunst- og kulturpolitikk.  Jeg ønsker å understreke det siste punktet i plattformen: Skulle det oppstå ytringer som er ulovlige på vår arena, så vil vi anmelde forholdet. Hele ytringsplattformen kan leses her, og alle deltakere og arrangører er forpliktet til å forholde seg til den.

Alle som deltar med program i Drammen er profesjonelle når det kommer til tematikk og ytringsform. Alle de rundt 60 arrangørene fra feltet har meldt inn sitt eget program og sin egen agenda og står selv for innhold, form og budskap på en ytringsarena som tar opp et mangfold av problematikker. Kulturytring Drammen har invitert inn flere kunstverk, og Sløserikommisjonen av Traavik.info er et av dem. Enhver programmerende arena vil stå i ulike vurderinger når man skal invitere inn et kunstverk. Spesielt når man skal programmere noe som ikke er ferdigprodusert, er man nødt til å ta kuratoriske valg basert på kunstnerskapet og den kunstneriske ideen. Traavik.info er et Kulturrådsfinansiert kompani som har et langt kunstnerskap bak seg, og vi mener kompaniet har en kunstnerisk tanke som er interessant for en kulturpolitisk arena som Kulturytring Drammen. Forestillingen ble valgt ut til programmet Kulturytring Drammen selv programmerer nettopp fordi en debatt om kunst er i fokus, og fordi forestillingen tematiserer politiske og kulturpolitiske problemstillinger gjennom kunstneriske virkemidler.

Kunstens autonomi
Det er problematisk for en programmerende scene å gjøre vurderinger av de kunstneriske valgene med påfølgende endringskrav når man har invitert et kunstverk i prosess. Så lenge kunstneren forholder seg til oppdraget og holder seg innenfor lovverket, kan ikke visningsstedet gripe inn i det kunstneriske uten å stride imot kunstens og kunstnernes autonomi. Når det gjelder lovligheten i forestillingen som diskuteres her, så har vi etter første visning i Bergen fått Bing Hodneland til å gjennomføre en juridisk vurdering. Vurderingen viser til at forestillingen ikke bryter med andres opphavsrett og at gjengivelsen av kunstnernes fremførelse i forestillingen er gjort i samsvar med sitatretten,og støtter opp under Traavik.info sin egen juridiske vurdering. Vi poengterer at Traavik.info er, som andre arrangører, forpliktet til å forholde seg til ytringsplattformen vår i forbindelse med forestillingen i Drammen.

Motivasjonen bak invitasjonen
I vår tekst «Ytringsarena uten diskusjon?» på Scenekunst.no redegjorde vi for hvorfor vi programmerer forestillingen.Kulturytring har ingen politisk agenda annet enn å løfte kunsten som politikkområde. Målsettingen er å fremme kunst som ytringer.  Vi tror på kunstens kraft i å løfte en debatt, og vi mener at et kunstnerisk prosjekt basert på en idé om at kunst møter mennesker som ikke liker kunst, nettopp er et prosjekt som passer tematisk inn på en arena som skal løfte kunst- og kulturpolitikken til diskusjonsbordet. Kunsten kan jo nettopp by på andre perspektiver og sanselige opplevelser enn det en samtale eller ordinær debatt kan.

Den kulturpolitiske dimensjonen ved Sløserikommisjonen, diskusjonen om offentlig finansiering av kunst, var en viktig motivasjon for programmeringen.  Men det er flere viktige debatter som har kommet til syne rundt Sløseriombudsmannen og hans raljering med det meste av offentlig pengebruk. Dette er debatter som blir løftet på Kulturytring Drammen. Du etterlyser refleksjoner rundt vår vekting av ytringsfrihet opp mot ytringsansvar og vern av utsatte grupper og enkeltindivider. Vi håper vi er tydelig i dette svaret på at vi mener vi tar ansvar for dette vernet gjennom ytringsplattformen, og ikke minst, gjennom den øvrige programmeringen på arenaen. På programmet står debatter om medieoffentligheten, om trakassering av både kunstnere og politikere, om populisme og om kunstens rolle i ytringssamfunnet. Denne tematikken, blant mye annet, løftes av både de mange arrangørene og av Kulturytring selv, nettopp fordi det er viktige debatter som har en selvsagt plass på en arena som har som mål og hensikt å bidra til politikkutforming for feltet. Om noen er usikre på arenaens premisser, ber vi om at de tar kontakt med oss.

Sist ønsker jeg å presisere at jeg ikke innehar en dobbeltrolle. Per i dag er jeg ikke direktør for Danse- og teatersentrum, jeg er generalsekretær i Norsk kulturforum. Alle de valg vi gjør i Norsk kulturforum, er knyttet til helt egne mandat og et helt annet styre enn DTS. Jeg håper det er tydelig at dette svaret er basert på mitt nåværende mandat, og min nåværende rolle, nemlig som generalsekretær i Norsk kulturforum.

Jeg håper Kulturytring Drammens programmering av Sløserikommisjonen, og vårt forsvar for programmeringsvalget, kan leses som et prinsipielt ståsted for kunsten ytringsfrihet. Vi håper at dialogen kan fortsette både i mediene, og på Kulturytring Drammen, og at feltet kan møtes på tvers av uenighet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER