Publikumsplasser. Foto: Illustrasjon

Hvilket utbytte har medlemmer av Norsk Publikumsutvikling?

Scenekunst.no har spurt et utvalg av NPUs medlemmer hva NPU gjør for dem, og hvordan de stiller seg til en eventuell økning i medlemsavgiften.

Dansens Hus – ved kommunikasjonssjef Erik Årsland:

 1. Hvilket utbytte har dere hatt av en organisasjon som NPU? Hvor viktig vil dere si at arbeidet de gjør er?

– NPU gjør et stort og viktig arbeid for å øke bevisstheten og kunnskapsnivået om problemstillinger rundt og utviklingen innen publikumsutvikling og kommunikasjon i norske kultur-  og kunstinstitusjoner. I økende grad inntar de en posisjon som den toneangivende drivkraften på dette feltet i Norge.

 1. Om kutt av statlig støtte blir endelig vedtatt, må NPU satse på å få i gang et spleiselag blant sine medlemmer. Dette kan bety at hver medlemsinstitusjon må spytte inn om lag 14.500 kroner mer i året enn i dag. Er dette noe dere vil være villige til?

­– Det er på ingen måte ideelt, men jeg tror at vår institusjon ville vurdere dette seriøst og sannsynligvis bruke midler på dette.

 1. Om NPU eventuelt må stenge dørene som følge av denne situasjonen – tror dere at det arbeidet de har gjort i organisasjonen er noe dere kan fortsette selv i deres institusjon?

– Om NPU forsvinner vil det være et stort tap for hele Kultur-Norge generelt og for oss som arbeider med kommunikasjon spesielt. Jeg tror hele feltet er bedre rustet til godt publikumsarbeid nå enn de var før NPU ble opprettet, og at deres arbeid vil bære frukter i lang tid.


 

Oslo-Filharmonien – ved kommunikasjonssjef Liv Beate Skavdahl:

 1. Hvilket utbytte har dere hatt av en organisasjon som NPU? Hvor viktig vil dere si at arbeidet de gjør er?

– Slik jeg ser det har NPUs arbeid vært meget viktig for Oslo-Filharmonien. For det første har NPU samlet svært mye nyttig kunnskap om kulturbruken i Oslo, for det andre har de gitt oss en arena og en plattform for samarbeid med de andre store kulturinstitusjonene i Oslo. Men det kanskje viktigste er at de har hevet kompetansenivået vårt betraktelig gjennom å “tvinge” oss til å jobbe med temaet og dermed gjort oss bevisste på at publikumsutvikling er noe en kulturinstitusjon bør tenke på hele tiden, ikke bare i rykk og napp.

 1. Om kutt av statlig støtte blir endelig vedtatt, må NPU satse på å få i gang et spleiselag blant sine medlemmer. Dette kan bety at hver medlemsinstitusjon må spytte inn om lag 14.500 kroner mer i året enn i dag. Er dette noe dere vil være villige til?

– Det er absolutt ikke utenkelig, men det må vi vurdere hvis/når det blir aktuelt.

 1. Om NPU eventuelt må stenge dørene som følge av denne situasjonen – tror dere at det arbeidet de har gjort i organisasjonen er noe dere kan fortsette selv i deres institusjon?

– NPU har samlet mye viktig og interessant informasjon, som utgjør et svært godt grunnlag for vår institusjon til å lære og utvikle tiltak på basis av. For oss er det sentralt at hver enkelt institusjon må lage sine egne tiltak – i mitt syn er publikumsutvikling på institusjonsnivå skreddersøm. Men mer kostnadskrevende løft, som store undersøkelser og konferanser, vil selvsagt være vanskelig for oss å videreføre.


 

Det Norske Teatret – ved kommunikasjon- og markedssjef Thine Sletbakk Bugge:

 1. Hvilket utbytte har dere hatt av en organisasjon som NPU? Hvor viktig vil dere si at arbeidet de gjør er?

– Det at så å si alle medlemsorganisasjonene var til stede på årskonferansen til NPU sier litt om betydningen av det de gjør. De har en viktig rolle som nettverksbygger, så vel som at de bygger kompetanse og utvikling mellom organisasjonene. Siden oppstarten har de bidratt til utveksling av kunnskap på tvers av bransjer og regioner, som er viktig for kunst- og kulturfeltet i Norge. Det åpner for nye muligheter når man får et perspektiv som går utenfor ens egen bransje og ens egen region, og dette har NPU bidratt til.

 1. Om kutt av statlig støtte blir endelig vedtatt, må NPU satse på å få i gang et spleiselag blant sine medlemmer. Dette kan bety at hver medlemsinstitusjon må spytte inn om lag 14.500 kroner mer i året enn i dag. Er dette noe dere vil være villige til?

– Det Norske Teatret i seg selv kan være villig til å bidra med 14.500 kroner, men det kommer ikke til å skje at alle medlemmer har råd til dette. Det er mer realistisk å tenke at vi kanskje kommer til å sitte og vurdere et relativt mye høyere beløp enn det – det er noe helt annet. Da blir det også en skjevfordeling mellom medlemmene som kan betale mye og de som ikke kan det – hvordan skal NPU forholde seg til dette? Det kan føre til at NPU må prioritere de som betaler mest, som igjen kan føre til at de små organisasjonene faller ut. Da får man ikke den overordnede utviklingen på tvers, som er viktig å ivareta. Så klart, man kan se for seg at det kan være andre finansieringsmodeller for NPU, men å kutte den statlige støtten umiddelbart og uten forvarsel er drastisk.

 1. Om NPU eventuelt må stenge dørene som følge av denne situasjonen – tror dere at det arbeidet de har gjort i organisasjonen er noe dere kan fortsette selv i deres institusjon?

– I vår organisasjon vil vi nok gjøre det, for vi har et fokus på det. Men det er en god del ting som NPU har sørget for som ikke vil bli like lett for oss. Det blir blant annet høyere kostnader ved å innhente informasjon på egenhånd, og i tillegg vil vi miste dette nettverket og undersøkelser som er skreddersydd for et helt felt. Om en nettverksbygging skal fortsette vil det avhenge av ildsjeler i organisasjoner. Vi ser at i Oslo har Munch-museet iverksatt et nettverkssamarbeid – men det er uten penger, og de har vært avhengig av at noen har hatt kapasitet og initiativ. NPU har dette som mandat, det er det de skal gjøre, men uten dem blir det veldig personavhengig hva man får til.


 

Den Norske Opera & Ballett – ved markeds- og kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie:

 1. Hvilket utbytte har dere hatt av en organisasjon som NPU? Hvor viktig vil dere si at arbeidet de gjør er?

– Jeg vil trekke fram årskonferansen som en god arena for innsikt og læring. Det er fint å kunne møte kollegaer for erfaringsutveksling rundt problemstillinger, og dette skaper ekstra refleksjon over egen utvikling på disse områdene. NPU setter flere viktige problemstillinger på agendaen, og bidrar blant annet sammen med NTO med metodisk arbeid for publikumsinnsikt.

 1. Om kutt av statlig støtte blir endelig vedtatt, må NPU satse på å få i gang et spleiselag blant sine medlemmer. Dette kan bety at hver medlemsinstitusjon må spytte inn om lag 14.500 kroner mer i året enn i dag. Er dette noe dere vil være villige til?

– Dersom det blir aktuelt vil vi vurdere det.

 1. Om NPU eventuelt må stenge dørene som følge av denne situasjonen – tror dere at det arbeidet de har gjort i organisasjonen er noe dere kan fortsette selv i deres institusjon?

– Den Norske Opera & Ballett kanaliserer mesteparten av sine ressurser til kunstproduksjon, og vi jobber systematisk med publikumsinnsikt og publikumsutvikling – det vil vi fortsette med.


 

Nationaltheatret – ved kommunikasjonssjef Ida M. Halvorsen:

1. Hvilket utbytte har dere hatt av en organisasjon som NPU? Hvor viktig vil dere si at arbeidet de gjør er?

– Scenekunst oppstår i møtet mellom scene og sal, så publikum er sentralt for våre virksomheter. Formidling og publikumsarbeid er derfor en naturlig del Nationaltheatrets samfunnsoppdrag. Vi har kompetente folk som arbeider med dette og vi følger med på samfunnsutvikling, publikumstrender og søker ny kunnskap gjennom ulike nettverk, formelle og uformelle, i inn og utland. Det er bra med en organisasjon som NPU som konsentrer seg om dette innenfor kunst- og kulturfeltet. Dette har Nationaltheatret hatt utbytte av.

2. Om kutt av statlig støtte blir endelig vedtatt, må NPU satse på å få i gang et spleiselag blant sine medlemmer. Dette kan bety at hver medlemsinstitusjon må spytte inn om lag 14.500 kroner mer i året enn i dag. Er dette noe dere vil være villige til?

– Dette er en ny situasjon, også for Nationaltheatret, og siden vi også har noe reduserte rammer, må dette vurderes opp mot andre kostnadsposter innenfor kommunikasjonsområdet.

3. Om NPU eventuelt må stenge dørene som følge av denne situasjonen – tror dere at det arbeidet de har gjort i organisasjonen er noe dere kan fortsette selv i deres institusjon?

– Selv om Nationaltheatret er en av de større kunstinstitusjonene i NPU, så vil vi naturligvis ikke kunne arbeide på samme måte som NPU gjør i dag. Men som sagt, så ligger dette i vårt oppdrag, så vi vil fortsette arbeidet innenfor vårt felt. Men det er åpenbart at samarbeid og kunnskapsdeling mellom institusjonene må ivaretas på andre måter enn gjennom NPU. Og det vil kunne gi merarbeid og/eller redusert kunnskapsdeling.


Scenekunst.no har kontaktet noen av de mindre aktørene på det utøvende kunstfeltet som er medlemmer både av NPU og NTO. Ingen av disse ønsker å uttale seg offentlig, men noen ga tillatelse til at vi videreformidlet deres synspunkter i mer generell form. Disse sier at kompetansen NPU sitter på absolutt er av verdi, men de stiller seg likevel tvilende til å bidra til et eventuelt spleiselag. I så fall må NPU tilby mer enn generell informasjon, som de har opplevd å ha fått mest av hittil. Det etterlyses mer strategisk rådgivning, konkret informasjon og målrettede verktøy.


Informasjonssjef Erik Årsland sitter i styret i Scenekunst.no AS

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER