Bilde fra Verk produksjoners forestilling Manifest United. Foto: Alette Schei Rørvik

Fri scenekunst – kunstnerskap

Scenekunstkonsulent i Norsk Kulturåd, Jørgen Knudsen, redegjør i dette innlegget om endringene som er gjort i basisfinansieringsordningen som nå heter Fri scenekunst – kunstnerskap.

Etter tilrådning fra Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater, vedtok rådet 05.02.2019 navneendring og justerte retningslinjer for den ordningen som tidligere var kjent som Basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Det nye navnet på ordningen er Fri scenekunst – kunstnerskap. Navneendringen signaliserer at oppmerksomheten i større grad rettes mot søkernes helhetlige kunstneriske virke. I tilrådning til rådet la utvalgene vekt på at ordningen skal sette utviklingen av det kunstneriske arbeidet i sentrum, i stedet for å bidra til institusjonalisering av en kunstner eller gruppes virksomhet. Dette mener utvalgene treffer behovene til flere søkere bedre.

12-årsregelen fjernet
Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater understreker at basisfinansieringen har fungert godt etter hensikten, som har vært å gi scenekunstnere bedre rammer og større forutsigbarhet for sitt arbeid. Formålet med justeringen av retningslinjene er å gi flere scenekunstkonstellasjoner tilgang til forutsigbarheten og handlingsrommet tilskudd over ordningen gir til videre utvikling av kunstnerskap. Dette på bekostning av tidligere forvaltningspraksis som har gitt relativt få kunstnere og grupper svært lange tilskuddsperioder.

Det som var kjent som 12-årsregelen, men som hele tiden har vært en hovedregel man kan gjøre unntak fra, er nå fjernet. Samtidig økes den maksimale lengden for en tilskuddsperiode fra fire til fem år. Det skal fortsatt være mulig å søke om nye perioder med kunstnerskapsstøtte. Søknad om en ny tilskuddsperiode vil imidlertid ikke vurderes som en forlengelse av støtten, men som støtte til nettopp en ny periode.

Utvalgene ser samtidig for seg en bedre dynamikk mellom Fri scenekunst – dans og teater (prosjektstøtteordningen) og Fri scenekunst – kunstnerskap. På bakgrunn av dette vil utvalgene se nærmere på retningslinjene for prosjektstøtteordningen Fri scenekunst – dans og teater i løpet av 2019, og justere disse. Hensikten vil være å gjøre det lettere for kunstnere som har mottatt kunstnerskapsstøtte å fortsette sitt virke når denne støtten faller bort. Utvalgene ønsker å framheve at prosjektstøtteordningen allerede i dag rommer mer enn bare tilskudd til enkeltproduksjoner. Den rommer også tilskudd til langsiktig kunstnerisk produksjonsarbeid i inntil fire år.

Dynamikk og bedre vilkår for likebehandling
Utvalgene har som mål at ordningen skal bli mer dynamisk, og forvaltes på en slik måte at den åpner for en større rotasjon enn tidligere. Oppmerksomheten rettes mer mot periodiske tilskudd (inntil fem år), fremfor langvarig kontinuerlig støtte. Nedprioriteringen av svært langvarige tilskuddsperioder vil bidra til at flere aktører i scenekunstfeltet vil ha tilgang til den forutsigbarheten og den kunstneriske utviklingsmuligheten som ordningen kan gi. Dersom en søker som mottar kunstnerskapsstøtte vil søke om ny periode, kan det tidligst skje i det siste året av inneværende periode. Dette er en endring fra tidligere praksis som vil kunne åpne for økt dynamikk i ordningen og gi flere kunstnere og konstellasjoner tilgang til langsiktig støtte. De nye retningslinjene vil på den måten bidra til at nye søkere til ordningen blir behandlet samtidig med eventuelle søknadene om ny periode for de som allerede mottar tilskudd over ordningen. Slik mener utvalgene at de aktuelle søkerne i større grad vil bli likestilt i lys av kunstnerisk potensial på det gjeldende søknadstidspunktet.

Hovedbeskjeftigelse
I justeringen av retningslinjene har Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater vært opptatt av at aktivitetene i tilskuddsperioden skal være kunstnernes hovedbeskjeftigelse. I noen grad kan dette begrense muligheten til kunstnerskapsstøtte for enkelte aktører. Hensikten er imidlertid å gi tilskuddsmottakerne på ordningen muligheter til kunstnerisk utviklingsarbeid, bedre produksjonsvilkår og langsiktig formidlingsarbeid innenfor eget kunstnerskap på bakgrunn av de planene som framgår av søknaden. Planer og aktiviteter kan innebære ulike former for samarbeid med andre aktører og institusjoner.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER