Hadia Tajik. Foto: KUD

Forslag til kulturbudsjett: Presist nedslag

Forslaget til kulturbudsjett svarer presist på flere av innspillene som kom fra scenekunstfeltet etter fjorårets budsjett. Blant annet er midlene til fri scenekunst i Kulturrådet foreslått økt med 16,4 millioner, og arrangørstøtteordningen åpnes for hele scenekunstfeltet.

Hadia Tajiks siste budsjett som kulturminister i denne perioden når Kulturløftets mål om at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Da Kulturdepartementet i fjor øremerket en økning i Kulturrådets basisfinansiering for frie scenekunstgrupper til dansekunst, ble det diskutert, blant annet her på scenekunst.no, om det var heldig å legge slike føringer innenfor en støtteordning. I årets budsjettforslag skriver departementet at ordningene må reflektere at skillene mellom teater og dans "ikke lenger er så klare", og de foreslår som følge av dette å slå sammen ordningene for utvikling av ny scenetekst og ny koreografi og åpne arrangørstøtteordningen for dans til å gjelde hele scenekunstfeltet.

Begge ordninger blir samtidig styrket med 2 millioner kroner hver.

Basisfinansieringsordningen for fri scenekunst foreslås økt med 3,5 millioner kroner, denne gangen uten øremerking. Samtidig øker den generelle prosjektstøtten til scenekunst med 4 millioner kroner. Siden Kulturrådet i fjor fikk utvidet sitt ansvar for langsiktige tiltak, kan de teoretisk velge å gi også deler av disse 4 millionene som flerårig støtte til aktører som har søkt om dette.

Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival foreslås imidlertid flyttet fra Kulturrådet og tilbake på statsbudsjettet.

Frilanssatsingen Skuespiller- og danseralliansen får en liten økning. Ti skuespillere og ti dansere ble i 2012 ansatt i alliansen, som skal sikre inntekt og kompetanseutvikling mellom oppdrag og gi høyt kvalifiserte frilansere på scenekunstfeltet mulighet til å opparbeide trygderettigheter.

Også BIT Teatergarasjen, PRODA, Danseinformasjonen og Danse- og teatersentrum og Norsk Scenekunstbruk ligger inne med økte bevilgninger.

Mer langsiktige planer om samordning på eksportfeltet som ble varslet i stortingsmeldingen om internasjonal kulturinnsats, er ikke nevnt.

Tilskuddet til Dansens Hus foreslås økt med 3,4 millioner, mens Dramatikkens hus får en økning som delvis er øremerket bygningsmessige utbedringer.

Pilotprosjektet for kvalitetsevaluering av scenekunstinstitusjoner som ble utviklet høsten 2012, foreslås utvidet til musikkfeltet, og her vil departementet vil starte med periodiske evalueringer av orkestrene høsten 2013, i tråd med rådene i Kulturutredningen 2014.

Den Nationale Scene og Nationatheatret får begge foreslåtte økninger, henholdsvis 6,7 mill. kroner og 8 millioner kroner. Innenfor begge forslag er midler øremerket utredning av oppgraderingsbehov for bygningene, samt for DNS' del akutt vedlikehold. For Nationaltheatret foreslås også en styrking av den kunstneriske virksomheten, som beløpsmessig omtrent tilsvarer teatrets negative resultat for 2012. Det sistnevnte kan leses ut av et nytt rapporteringssystem utviklet i 2012 som gir en oversiktlig samordnet statistikk over blant annet produksjonsvolum, budsjettresultat og publikumstall for hele det statlig støttede scenekunstfeltet.

Tilskuddet til Oslo-Filharmonien og Bergen Filharmoniske Orkester foreslås økt med henholdsvis 6 og og 5,5 millioner kroner, blant annet til styrking av den kunstneriske aktiviteten. Det Norske Kammerorkester får en pluss på 0,8 millioner.

Om noe er oversett i dette kulturbudsjettet, er det kanskje de frie musikkensemblene, som ikke har like store utsikter til å bli styrket. Korfeltet er riktignok foreslått styrket med 3 millioner kroner, hvorav minimum 2 er øremerket semiprofesjonelle kor, og budsjettet foreslår å øke avsetningen til musikkformål i Norsk kulturfond som helhet med 17, 1 millioner kroner, omtrent like stor samlet økning som for teater og dans.

Men innenfor dette ber departementet Kulturrådet om å prioritere tilskuddsordningene for arrangører og for publisering av musikkinnspillinger foran ensemblestøtten.

Alt i alt viser de rødgrønnes siste budsjett likevel en evne både til å holde ord ved å nå 1%-målet og til å lytte til innspill fra feltet. Begge deler blir spennende å se om den nye regjeringen klarer å følge opp.

Hele budsjettproposisjonen fra Kulturdepartementet finnes på lenken til høyre.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER