Et skritt i riktig retning

Lobbyingen til Nord-Trøndelag fylkeskommune har ført fram.
Stortinget foreslår at Nord-Trøndelag Teater får status som
regionteater. Men den politiske kampen er ikke over, mener
fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø.

Nord-Trøndelag Teater er det eneste institusjonsteatret som eies
og finansieres av sin fylkeskommune.

Komiteens merknad

Fylkeskommunen bidrar i år med 4,1 millioner til teatrets drift,
og teatret får dessuten 2,1 millioner statlige kroner over
kulturbudsjettets post 74, Tilskudd til tiltak under Norsk
Kulturråd. Stortinget mener nå at Nord-Trøndelag Teater bør få
status som regionteater, slik at den økonomiske fordelinga blir 70
% for staten og 30 % for eigaren. Komiteen viser videre til at
teateret har en profil som tilsier en slik finansiering. Det satses
på produksjon av ny norsk dramatikk, samproduksjon mellom amatører
og profesjonelle, kompetanseseter for amatørvirksomheten, satsing
på barn og unge og gjennomfører stor turnevirksomhet. Det var en
enstemmig komité som skrev denne merknaden i sin innstilling til
kulturmeldingen. Men merknaden nedfelte seg ikke i et såkalt
romertallvedtak, og det vil si at forslaget må sees mer som en
oppfordring til Kulturdepartementet.

Et lykkelig utfall

– Det var et lykkelig utfall, sier fylkeskultursjef Ragnhild
Kvalø som har det overordnete ansvaret for institusjonen. – Vi har
jo drevet aktiv lobbyvirksomhet for å oppnå dette resultatet, vi
var blant annet i Oslo og snakket med komiteen. Vi er glade for at
det er stor forståelse for vår sak på Stortinget, som klart ser
likhetspunktene mellom Nord-Trøndelag Teater og de andre
regionteatrene. – Men Stortingets forståelse resulterte ikke i et
romertallsvedtak som ville ha forpliktet regjeringen på en helt
annen måte? – Det gjorde dessverre ikke det. Så vårt neste fremstøt
kommer i forbindelse med statsbudsjettet. Jeg tror det er tvilsomt
at vi skal få lagt inn noe om dette allerede i revidert. – I
Kulturmeldingen understreker kulturministeren at det for tida ikkje
er aktuelt … å etablera nye institusjonar eller innlemma fleire
institusjonar i ordninga med avtalefesta samfinansiering. Det må
vel bety at departementet ikke nettopp jubler over Stortingets
tilråding? – Vi tror det er lite sannsynlig at Kulturdepartementet
selv vil følge opp saken. Så vi er forberedt på at vi her vil måtte
føre en politisk kamp. Men vi har lykkes med vårt første skritt, og
våre politikere er svært motiverte.

En god utvikling

– Dere er inne med litt over fire millioner. En 70/30 fordeling
betyr at staten vil måtte betale cirka ti millioner dersom teatret
får regionteaterstaus? – Vi er iallfall innstilt på å opprettholde
vårt tilskudd til teatret. – Dersom Nord-Trøndelag Teater får
nærmere 14 millioner i tilskudd i stedet for litt over seks
millioner slik tilfellet er i dag, må det ikke da bli et litt annet
teater? – Det er klart, og her kommer den ny regiontenkningen i
Trøndelagsfylkene inn. Trøndelag Teater er institusjonsteatret for
alle oss i Trøndelag. Nord-Trøndelag Teater velger andre
virkemidler, og det er positivt at den nasjonale politikken tar opp
i seg andre mål. Jeg tror for øvrig ikke det er snakk om så store
endringer for Nord-Trøndelag Teaters del, men det vi med glede
merker oss er at i vårt fylke blir man stadig mer opptatt av
teatret som virkemiddel i samfunnssammenheng. – Tror du
Nord-Trøndelag Teater allerede kan ha blitt regionteater i 2005? –
Det er målet. Men vi må naturligvis åpne for at det ikke vil skje
så fort, kanskje mer skrittvis, sier fylkeskultursjef Ragnhild
Kvalø

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER