Et lykkelig utfall

Nord-Trøndelag Teater er det eneste ”institusjonsteatret” som
eies og finansieres av sin fylkeskommune. Fylkeskommunen bidrar i
år med 4,1 millioner til teatrets drift, og teatret får dessuten
2,1 millioner statlige kroner over kulturbudsjettets post 74,
Tilskudd til tiltak under Norsk Kulturråd.

Nord-Trøndelag Teater er det eneste ”institusjonsteatret” som
eies og finansieres av sin fylkeskommune. Fylkeskommunen bidrar i
år med 4,1 millioner til teatrets drift, og teatret får dessuten
2,1 millioner statlige kroner over kulturbudsjettets post 74,
Tilskudd til tiltak under Norsk Kulturråd.

Komiteens merknad

Stortinget mener nå at ”Nord-Trøndelag Teater bør få status som
regionteater, slik at den økonomiske fordelinga blir 70 % for
staten og 30 % for eigaren.
Komiteen viser videre til at teateret har en profil som tilsier en
slik finansiering. Det satses på produksjon av ny norsk dramatikk,
samproduksjon mellom amatører og profesjonelle, kompetanseseter for
amatørvirksomheten, satsing på barn og unge og gjennomfører stor
turnevirksomhet”.
Det var en enstemmig komité som skrev denne merknaden i sin
innstilling til kulturmeldingen. Men merknaden nedfelte seg ikke i
et såkalt ”romertallvedtak”, og det vil si at forslaget må sees mer
som en oppfordring til Kulturdepartementet.

Et lykkelig utfall

– Det var et lykkelig utfall, sier fylkeskultursjef Ragnhild
Kvalø som har det overordnete ansvaret for institusjonen. – Vi har
jo drevet aktiv lobbyvirksomhet for å oppnå dette resultatet, vi
var blant annet i Oslo og snakket med komiteen. Vi er glade for at
det er stor forståelse for vår sak på Stortinget, som klart ser
likhetspunktene mellom Nord-Trøndelag Teater og de andre
regionteatrene.
– Men Stortingets forståelse resulterte ikke i et
romertallsvedtak som ville ha forpliktet regjeringen på en helt
annen måte?

– Det gjorde dessverre ikke det. Så vårt neste fremstøt kommer i
forbindelse med statsbudsjettet. Jeg tror det er tvilsomt at vi
skal få lagt inn noe om dette allerede i revidert.
– I Kulturmeldingen understreker kulturministeren at ”det for
tida ikkje er aktuelt … å etablera nye institusjonar eller innlemma
fleire institusjonar i ordninga med avtalefesta samfinansiering”.
Det må vel bety at departementet ikke nettopp jubler over
Stortingets tilråding?

– Vi tror det er lite sannsynlig at Kulturdepartementet selv vil
følge opp saken. Så vi er forberedt på at vi her vil måtte føre en
politisk kamp. Men vi har lykkes med vårt første skritt, og våre
politikere er svært motiverte.

En god utvikling

– Dere er inne med litt over fire millioner. En 70/30
fordeling betyr at staten vil måtte betale cirka ti millioner
dersom teatret får regionteaterstaus?

– Vi er iallfall innstilt på å opprettholde vårt tilskudd til
teatret.
– Dersom Nord-Trøndelag Teater får nærmere 14 millioner i
tilskudd i stedet for litt over seks millioner slik tilfellet er i
dag, må det ikke da bli et litt annet teater?

– Det er klart, og her kommer den ny regiontenkningen i
Trøndelagsfylkene inn. Trøndelag Teater er institusjonsteatret for
alle oss i Trøndelag. Nord-Trøndelag Teater velger andre
virkemidler, og det er positivt at den nasjonale politikken tar opp
i seg andre mål. Jeg tror for øvrig ikke det er snakk om så store
endringer for Nord-Trøndelag Teaters del, men det vi med glede
merker oss er at i vårt fylke blir man stadig mer opptatt av
teatret som virkemiddel i samfunnssammenheng.
– Tror du Nord-Trøndelag Teater allerede kan ha blitt
regionteater i 2005?

– Det er målet. Men vi må naturligvis åpne for at det ikke vil skje
så fort, kanskje mer skrittvis, sier fylkeskultursjef Ragnhild
Kvalø.

Les hele komiteinnstillingen her: http://www.stortinget.no/inns/200304-155-002.html

idalou@scenekunst.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER