Foto: Jan-Tore Egge

Endringer på Dramatikkens hus

Dramaturgene på Dramatikkens hus kan ende opp med å få faste ansettelser. Det vil endre hvordan huset fungerer, mener én av dem.

I mange år har det vært praksis på flere teaterinstitusjoner i Norge at dramaturgene har vært ansatt i åremålsstillinger. Disse stillingene har vært knyttet til åremålet til kunstnerisk leder eller teatersjef. Norske dramaturger gikk inn i fagforeningen Creo i 2019, og etter dette er det blitt undersøkt hvorvidt disse åremålsansettelsene har vært lovlige. På flere institusjoner der åremål har vært praktisert, der det har vist seg at dramaturgene har hatt ulovlige kontrakter, har det derfor blitt gjort endringer som har ført til at flere dramaturger som tidligere har vært ansatt på åremål, nå har fått fast ansettelse. I tillegg er det åpnet for lovlige åremålsansettelser.

Dramatikkens hus har også fulgt praksisen med dramaturger ansatt på åremål tilknyttet kunstnerisk leders periode. I dag jobber det fire dramaturger på huset i stillinger som til sammen utgjør tre årsverk. De utfører en del andre oppgaver enn det dramaturger gjør på teatrene fordi de også behandler søknader til Dramatikkens hus sine ulike ordninger, og spørsmål om habilitet er derfor vanskeligere. I tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser går det nå mot en endring der åremålsstillinger blir omgjort.

– Jeg lurer på hva de stillingene skal bli etter hvert
Én av dramaturgene, Ole Johan Skjelbred, reagerer på endringene i ansettelsesform fordi han mener det vil gjøre om på husets og dramaturgenes oppgaver. Han mener dette medfører en «stor endring» uten at de som bruker huset får vite om det. I tillegg er han skeptisk til måten det har foregått på. Han er redd endringen i ansettelsesformer vil ta vekk muligheten til å kunne tilføre huset ny fagkunnskap og for at en ny leder kan ta stedet i en annen retning. «Mye fleksibilitet ser ut til å måtte flyttes ut av dramaturgenes virkefelt. Det blir en stor omleggelse, og jeg lurer på hva de stillingene skal være etter hvert», sier Skjelbred.

På spørsmål om det ikke er forståelig at folk ønsker seg faste stillinger, svarer Skjelbred at det alltid er det. «Men når vi har bevilgende makt over hvem som skal få støtte og hvordan dramatikkfeltet skal utvikle seg, så er det veldig viktig at våre posisjoner og blikk ikke får sementere seg. I seg selv støtter jeg alles rett til fast arbeid. Men i dette tilfellet handler det om hvordan Dramatikkens hus skal fungere, og det er hovedmotivasjonen min for å ta fatt i dette. Jeg opplever dette som en dreining som ikke er til det beste for de som bruker huset.»

Hovedregelen er fast ansettelse
Selv om åremålene for dramaturger har hatt en funksjon, er det strenge regler for å kunne ansette noen i en midlertidig stilling i Norge. Hovedregelen for arbeidstakere i Norge er faste ansettelser, og det er bare enkelte unntak som gjør det mulig å ansette noen i en midlertidig stilling. Tore Walmsnæss i Creo forklarer at det for eksempel er mulig å ansette noen midlertidig hvis det er et reelt vikariat eller når arbeidet er av midlertidig karakter. Det siste er spesielt aktuelt ved scenekunstinstitusjoner fordi man ofte trenger personale tilknyttet én produksjon. Walmsnæss forklarer at også dramaturgrollen er ansett som en kunstnerisk stilling, og det er derfor mulig å knytte dem til enkeltproduksjoner på kortere kontrakter.

Videre forklarer han regelen for åremål: «I arbeidsmiljøloven er det i tillegg også en særskilt adgang for midlertidige ansettelser (ofte kalt åremål) for arbeidstakergruppe som skal utføre kunstnerisk arbeid, forskningsarbeid eller arbeid i forbindelse med idrett. Den gir arbeidsgiver en generell adgang til midlertid ansettelse innenfor en avtalt arbeidstakergruppe. Forutsetningen for denne muligheten er at det foreligger en avtale som regulerer dette og at den inngås mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver/arbeidsgiverforening. Creo har også inngått noen få avtaler gjeldende for dramaturger.»

En slik avtale har de ikke hatt på Dramatikkens hus, og som helt generell uttalelse om lovverket, sier Walmsnæss at det er «arbeidsgiver som har en plikt til å sørge for at ansettelsene er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvis det ikke foreligger en avtale i bunn som gir arbeidsgiver adgang til «åremålsansettelse» knyttet til kunstnerisk arbeid, vil denne type ansettelser være ulovlig inngått.»

Selv om det åpnes for å ansette kunstnerisk personale i åremålsstillinger, skal det være en balanse mellom fast ansatte og midlertidig ansatte, forklarer Walmsnæss: «For Creo er det et viktig prinsipp at fordelingen mellom faste ansatte og åremålsansatte må stå i et rimelig og balansert forhold hvor arbeidsmiljølovens hovedregel og vernehensyn ivaretas. Innenfor denne praktiseringen mener vi at det ikke kan være flere åremålsansatte enn faste ansatte, men det kan være en 50/50-deling der halvparten er ansatt på åremål og resten er faste.»

– Vi er i forhandlinger med Creo
Styreleder ved Dramatikkens hus, Monica Boracco bekrefter at dramaturgene ved Dramatikkens hus har vært ansatt på åremål «slik sedvane har vært i norsk teater» og at arbeidsmiljøloven ikke gir dem anledning til å ansette dramaturger i åremålsstillinger: «Varslede innstramminger i arbeidsmiljøloven førte til at styret ba om en gjennomgang av våre ansattes kontrakter. Det viste seg at vi ikke har hjemmel til å ansette dramaturger i åremålsstilinger, og siden vi er ansvarlig for at virksomheten drives i tråd med norsk lov, ble det satt i gang en prosess for å rydde i dette. Som en del av denne prosessen, er vi i forhandlinger med Creo om å inngå en særtariffavtale som gir Dramatikkens Hus anledning til å ansette en viss andel av dramaturgene i åremålsstillinger. Vi jobber altså med å løse dette på en god måte, til beste for Dramatikkens hus, alle som jobber der og kunstnerne som benytter seg av våre tilbud og tilskuddsordninger.»

Kunstnerisk leder, Line Rosvoll, skriver i en epost at de er i gang med prosessen i å rydde opp i kontraktene: «Da det ble klart at vi ikke hadde anledning til dette satte vi i gang en prosess for å rydde opp. Vi er blant annet i forhandling med Creo for å få mulighet til å ansette lovlig på åremål. Styret og jeg tar nå de nødvendige grep for å sikre en god organisering og en driftsmodell som er i samsvar med vårt oppdrag. Forhandlingene med Creo er pågående.» 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER