Bilde fra Dybwikdans sin forestilling BLÅfugl. Forestillingen er co-produsert av RAS, regionaltkompetansesenter for dans i Sandnes. Foto: Morten Berentsen

En kulturminister med hjerte for dansen!

Norske Dansekunstnere har kommet med følgende uttalelse til dansekunstens plass på forslaget til statsbudsjett.

Norske Dansekunstnere vil berømme kulturminister Abid Q. Raja for å løfte dansen som kunstform og legge vekt på å sikre både infrastruktur og tryggere rammevilkår for dans i Norge. I en krisetid hvor mye handler om kompensasjonsordninger og tiltak for å få det norske samfunnet gjennom koronakrisen, er det svært lovende at kulturministeren har sett at dansekunsten trenger å styrkes gjennom nye tiltak og friske midler.

Norske Dansekunstnere har siden 2019 ventet på scenekunststrategien som skal legge føringer for hvilken retning norsk scenekunst skal ta, hvilke tiltak, finansieringsordninger og strukturer som skal ivareta produksjon og formidling av dansekunst, publikumsutvikling og mangfold. Strategien er utsatt på ubestemt tid pga. Covid-19. I den forbindelse har vi påpekt behovet for å forskuttere løsninger for dansekunsten, som økonomisk sett har hatt svært vanskelige kår de siste årene. Vi berømmer at noen av dansekunstens behov er sett og at man har valgt å forskuttere løsninger og enkelte tiltak for dansekunsten allerede fra 2021.

Vi er derfor glade for at kulturministeren i budsjettet for 2021 foreslår å løfte alle de 11 regionale kompetansesentrene (RKD) inn på statsbudsjettet. Sentrene er dagens infrastruktur for dansekunst, og vil med dette løftet kunne starte utviklingen mot å bli fremtidens hybridinstitusjoner for danse- og scenekunsten.

I 2018 avviklet Norsk kulturråd basisfinansieringsstøtten, og det har siden den gang oppstått et finansieringshull for den frie prosjektbaserte scenekunsten, og de etablerte danse- og scenekunstkompaniene. Fra og med 2021 sto vi i fare for å miste 7 anerkjente kompanier, fordi de pga. manglende finansiering ville blitt tvunget til å legge ned driften. Sammen med Norsk Skuespillerforbund, Creo, Danseinformasjon og Danse- og teatersentrum sendte Norske Dansekunstnere et krav til kulturministeren om at det måtte opprettes en ny og varig tilskuddsordning for å ivareta langsiktig produksjon og drift av etablerte scenekunstkompanier.

Norske Dansekunstnere er takknemlige for at kulturministeren nå tar dansekunstens behov på alvor. Han evner å lytte til kunstnerorganisajonene, slik at det legges til rette for at dansekunsten nå kan begynne å bygge de strukturene den har behov for. Likevel er er de foreslåtte summene langt under det reelle, totale finansieringsbehovet. Norske Dansekunstnere har i henvendelser til kulturpolitisk ledelse den siste tiden bedt om 20 mill. kr til sikring av RKD og 35 mill. kr til en ny ordning for etablerte kompanier. I forslaget til kulturbudsjettet for 2021 er det satt av 7,3 mill kr i økte tilskudd til RKD, samt 6 mill. kr til sikring av to etablerte danse- og scenekunstkompanier over statsbudsjettet. Som en oppfølging av løftet rettet mot kompaniene er det behov for snarlig å gi feltet en oppklaring omkring hvordan en ny ordning for etablerte kompanier vil bli innrettet. Det fremgår av kulturbudsjettet for 2021 ikke hvordan andre etablerte kompanier i fremtiden skal gå frem for å komme inn under den nye ordningen på post 74, kap 320.

Utover de økte bevilgningene som hittil er foreslått ser vi samtidig et behov for at danse- og scenekunstmidlene under Kulturfondet økes. Norsk kulturråd er hjertet i kretsløpet for norsk dansekunst, og vi er avhengig av at kulturministeren følger opp med en økning av fondets midler. For 2019 var den generelle tildelingsprosenten hos fondet 39%. For scenekunstformål er tildelingsprosenten derimot så lav som 29%, noe som indikererat danse- og scenekunsten har behov for et ytterligere løft. Rådet har bedt om en økning á 20 millioner for 2021, og Norske Dansekunstnere ber om at det som et minimum innvilges en økning på 20 millioner for 2021 for å møte behovet scenekunstfeltet har for produksjon og formidling av danse- og scenekunst.

Norsk kulturråd er i budsjettforslaget tillagt oppgaven med å forvalte større deler av infrastrukturen for norsk danse- og scenekunst, dette helt i tråd med Kulturmeldingen. Når porteføljen til Norsk kulturråd nå utvides ber vi om at kulturministeren endrer virksomhetsinstruksen for Norsk kulturråd fra 2021, i tråd med de omleggingene som er skissert i budsjettforslaget. Direktøren for Norsk kulturråd må gis et tydeligere oppdrag og mandat når det gjelder å ta ansvaret for den videre etableringen og utviklingen av infrastruktur for den frie danse- og scenekunsten.

Regjeringen tar i år et krafttak for mangfold, og legger frem et kulturbudsjett for fremtiden! De gjør strukturelle endringer i hvordan dansekunsten skal finansieres, og de anerkjenner det presserende behovet dette kunstfeltet har. Kulturministeren lover å følge opp det foreslåtte løftet til dans i de kommende prosessene, og Norske Dansekunstnere ser frem til videre dialog for å sikre nye løft!

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER