Foto fra Jo Strømgren Kompanis forestilling The Road is just a Surface. Foto: Bjørn Opsahl

Behandlingen av basisfinansiering

Fagutvalgene for teater og dans i Norsk Kulturråd, som er de som kommer med tilrådninger for basisfinansieringen for scenekunst, har skrevet et brev til Rådet der de uttrykker bekymring for hvordan basisfinansiering ble tildelt i år.

Til Norsk Kulturråd v/ leder Tone Hansen

Angående behandlingen av basisfinansiering for scenekunst 2019 i Rådsmøte 30. oktober 2018

Fagutvalgene for dans og teater ser med bekymring på hvordan midlene til basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper ble tildelt i år.

7 millioner kroner kom i siste øyeblikk inn i budsjettproposisjonen med tydelige hint fra Kulturministerens side om at disse skulle brukes til å redde Jo Strømgren Kompani (JSK). 3 millioner av disse midlene ble deretter bevilget til nettopp JSK, i strid med fagutvalgenes tilråding, mens Verdensteateret (VT) ble flyttet inn i den nye potten. Som en følge av dette kunne Mia Habib (MH) løftes inn i basisordningen.

Vi i fagutvalgene vil gjerne vite hva som var bakgrunnen for hastverket i denne saken. Vi har funnet få kilder som gir retning for denne økningen fra departementet. Har det vært en dialog mellom Kulturrådet og Kulturministeren i forkant av dette? Hva besto i så fall denne dialogen av?

Vi synes det er underlig at disse ekstra midlene måtte tildeles før budsjettet ble vedtatt i Stortinget. Om tildelingen kunne ventet til etter ny utlysning ville det vært betydelig ryddigere. Da ville vi ha unngått en situasjon hvor det faglige skjønnet omkring VT og MH blir trukket i tvil som følge av en uryddig prosess.

Som det ble påpekt på ​Scenekunst.no​ har Kulturrådet ikke søkt om de ekstra 7 millionene, men har i stedet ønsket økte midler til gjestespillstøtte, noe som for utvalgene oppleves som en betydelig viktigere prioritet enn å øke potten for basisfinansiering.

Måten de ekstra midlene ble gjort tilgjengelig på oppfattes både i fagutvalgene og i deler av feltet som en utilbørlig politisering av tildelingsprosessen i strid med prinsippet om armlengdes avstand, noe som skader Kulturrådets troverdighet. I §5 i Lov om Norsk Kulturråd står det å lese at “Rådet er faglig uavhengig i sitt arbeid. Rådet kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd.” Tildelingen til JSK betraktes som et resultat av kompaniets betydelige ressurser til å fremme sin sak for politikerne, ikke som et resultat av en faglig vurdering. Vi mener at politikere som vil støtte JSK og andre kunstnere i tilsvarende situasjon må ta ansvar for dette uten å benytte seg av Kulturrådet som faglig alibi, på bekostning av sistnevntes troverdighet.

Rådet har med denne tildelingen ikke forholdt seg til den grunnleggende problematikken feltet står overfor: hvordan skal støtteordningene for norsk scenekunst se ut i årene som kommer? Retningslinjene for basisfinansieringen er som kjent under evaluering. I fagutvalgenes evalueringsarbeid diskuteres muligheten for å gjøre både basis- og prosjektstøtteordningene mer fleksible. Vi mener at overgangen mellom disse to ordningene bør være mer flytende, i tråd med pågående diskusjoner i og ønsker fra feltet. Den ekstraordinære tildelingen binder opp midler for de kommende årene, og forskyver hovedtyngden av midlene til fri scenekunst mot basisordningen, i tillegg til å flytte grensen for hvor lenge et kompani kan være inne på ordningen. Dette er stikk i strid med intensjonen i vårt forslag til nye retningslinjer. Vedtaket kompliserer det videre arbeidet med revidering av ordningen, og man må vurdere om det er forsvarlig å vedta nye retningslinjer innenfor den oppsatte tidsplanen.

Med denne tildelingen har Norsk Kulturråd gitt motstridende signaler til scenekunstfeltet. Vi er bekymret for at Rådet lar seg påvirkes av kulturpolitiske hensyn i konflikt med feltets uttalte behov, og at dette bidrar til å svekke tilliten til Rådets faglige vurderinger.

Vi ønsker at henvendelsen vår tas opp i neste rådsmøte, og håper på et snarlig svar. Ta gjerne kontakt med utvalgslederne om dere har spørsmål!

Med vennlig hilsen,

Fagutvalgene for dans og teater 7. november 2018

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER