Høgskolelektor i fagdidaktikk teater - Kunsthøgskolen i Oslo, avd. dans

Søknadsfrist:
29.5.2023

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk. Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt er også del av avdelingens ansvarsområde. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Avdeling Dans består av følgende utdanningsenheter: Bachelorstudium i samtidsdans, Bachelorstudium i jazzdans, Bachelorstudium i klassisk ballett, Masterstudium i koreografi, Masterstudieum i dans, treårig Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater.

Avdelingen har 29 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland, 105 studenter og fem stipendiater.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: https://www.khio.no/studier/dans

Om stillingen

Ved avdeling Dans, Kunsthøgskolen i Oslo, utlyses en 30% fast stilling som høgskolelektor i fagdidaktikk teater.

Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver innen studieprogrammet praktisk pedagogisk utdanning i scenekunst (PPU). PPU er etablert for utøvende og skapende scenekunstnere og studieprogrammet er organisert med pedagogikkemnet felles for alle studentene, spesifikk fagdidaktikk i fordypningene dans, teater og musikkteater, og praksisopplæring hovedsakelig i kulturskole og videregående skole. Det er 20 studieplasser ved PPU og fagmiljøet er lite og spesialisert. I tillegg til tilknyttede lærere (ansatte og timelærere), har programmet et bredt samarbeid med praksisfeltet.

Lærerutdanningen er forskningsbasert og profesjonsrettet. Tilknytningen til kunstutdanning og til praksisbaserte opplæringstradisjoner står sentralt ved Kunsthøgskolen og PPU.

Vi søker en utviklingsorientert og dyktig medarbeider innenfor fagdidaktikk teater, med erfaring fra scenekunstfeltet samt utdanningsfeltet. Det er viktig at den som ansettes, har god kjennskap til kunstutdanning generelt og scenekunstfagenes egenart spesielt.

Det forutsettes at den som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved PPU og KHiO.

Arbeidsoppgaver/undervisningsområde

 • Undervisning i fagdidaktikk teater
 • Veiledning
 • Emneansvar for fagdidaktikk teater
 • Avlastning av studieprogramansvarlig knyttet til utvikling av EVU, kvalitetsarbeid, dialog med praksisfeltet, representasjon o.a.

Kvalifikasjonskrav

 • Formell pedagogisk kompetanse (minimum UH-pedagogisk basiskompetanse)
 • Master eller tilsvarende innen fagområdet teater
 • Kunstfaglig kompetanse og erfaring
 • Dokumentert undervisnings- og veiledningserfaring fra UH-sektor

I tillegg kan det bli lagt vekt på:

Undervisningserfaring fra skole, kulturskole eller andre relevante undervisningsarenaer i praktisk-estetiske fag, og god kjennskap til norsk skole og utdanningssystem.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Det kreves at den som blir ansatt, kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt §1-2. Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, vil den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Personlige egenskaper

 • Organisatoriske evner og erfaring
 • Evne til å bidra til et stimulerende og trygt læringsmiljø og et godt sosialt klima
 • Gode samarbeidsevner med vekt på dialog og inkluderende faglig kommunikasjon
 • God formidlingsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstilingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å drive prosesser og prosjekter

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad. Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Det er viktig at søkeren beskriver sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • CV, vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjoner som har relevans for stillingen
 • Annet materiale som har relevans for stillingen
 • Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr. post, og skal være innsendt innen søknadsfristens utløp. Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo, seksjon for HR og HMS, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka i Oslo sentrum
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn som høgskolelektor SKO 1008 LTR 58 – 67 etter kvalifikasjoner (brutto årslønn 100% stilling kr 534 900 – 626 300). Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

(Ettersom stillingen er en deltidsstilling, vil fordeling av arbeidstiden bli fastsatt av arbeidsgiver etter nærmere avtale.)

Vurdering

I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov.

Det vil bli avholdt intervju, og søkere kan bli bedt om å prøveundervise/gjennomføre en studentveiledning. Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger er ansettelsesmyndighet.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Snelle Hall +47 909 22 204

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med hr@khio.no.

Henvendelsen bes vennligst merkes med “Høgskolelektor i fagdidaktikk teater”.

SØK STILLINGEN.

SISTE SAKER