Professor/ førsteamanuensis i danseteori - KHiO

Søknadsfrist:
19.2.2023

 

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, noe som åpner for faglig utvikling på tvers av kunstområdene. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Kunsthøgskolen holder til i den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka i Oslo og er et av Nord-Europas største og mest moderne anlegg for kunst og deisgnutdanning. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om Kunsthøgskolen i Oslo finner du på: https://khio.no/

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk, samt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans, koreografi og pedagogikk. Stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid er tilknyttet avdelingen

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: https://www.khio.no/studier/dans

Om stillingen

Det lyses ut en fast 70% stilling som professor/førsteamanuensis i danseteori ved avdeling Dans. Stillingen er knyttet til planlegging, undervisning og veiledning på bachelor, master og PhD-nivå. Stillingshaver inngår i programråd knyttet til Master i dans.

Søknadsfrist er 19.02.2023

Arbeidsoppgaver

Vi søker en person som kan tilby oppdatert undervisning og veiledning innen dans og koreografi på en måte som fremmer en nær kobling og refleksjon mellom teori og kunstnerisk praksis. Det undervises og veiledes også i skrivepraksis. Veiledning skjer med utgangspunkt i skapende og utøvende prosesser, og det er aktuelt å undervise både i teori og praktisnære metoder. Det vil være en viktig oppgave å koble studentene til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans og koreografi.

Emneansvar, deltakelse i opptak og sensur, samt formidling kan tillegges stillingen. Stillingen omfatter kunstnerisk og/eller pedagogisk utviklingsarbeid og forskning innen fagområdene.

En viktig oppgave er å bidra til å utviklingsarbeid knyttet til programmene og avdeling i samarbeid med dekan, programansvarlige og andre ansatte ved avdelingen.

Undervisningen foregår på engelsk og norsk/skandinavisk.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må kunne dokumentere:

Til stillingen som professor:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
  eller
 • Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå

Og i tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Til stillingen som professor og førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
  eller
 • Gjennomført godkjent stipendiatprogram/norsk doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid eller tilsvarende utenlandsk program på aktuelt fagområde eller
  -Kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen

For søkere på kunstfaglig bakgrunn:

 • Omfattende kunstnerisk aktivitet med høyt internasjonalt nivå og fordypning innen fagområdet

For søkere på akademisk og kunstfaglig bakgrunn:

 • Dokumentert omfattende undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse på BA- og MA-nivå
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk

Det vises ellers til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt §1-2. Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, vil den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Søker må

 • kunne vise til omfattende kunnskap og erfaring med danseteori og fortrinnsvis inneha en doktorgrad innen aktuelle fagområder
 • ha svært god oversikt over dansehistorie, filosofisk estetikk og performanceteori eller andre relevante områder, samt være oppdatert på aktuell teori knyttet til sentrale samtidige utviklingsområder innen scenekunst, som f.eks interseksjonalitet, queerteori, økologi
 • kunne vise til direkte erfaring med kunstneriske prosesser på profesjonelt nivå, som f.eks utøver, koreograf, dramaturg eller lignende
 • kunne vise til resultater i kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller forskning
 • inneha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning innen aktuelle fagområder, og dokumentere veiledning på master- og PhD-nivå
 • kunne undervise og veilede på engelsk og norsk/skandinavisk, eller tilegne seg grunnleggende kunnskap i norsk/skandinavisk

Videre legges det stor vekt på å

 • kunne integrere kunstnerisk og teoretisk kompetanse, og se disse i nær sammenheng innen utdanning
 • god kjennskap til og nettverk knyttet det nasjonale og internasjonale dansekunstfeltet og til relevante utdanningsinstitusjoner innen dans og koreografi.
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • God formidlingsevne
 • Evne til å bidra til et stimulerende og trygt lærings- og arbeidsmiljø

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad. Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Det er viktig at søkeren beskriver sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter. Søknaden bør inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi og -praksis, samt motivasjon for stillingen og beskrive sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • CV, vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over akademisk virksomhet og/eller kunstnerisk kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Dokumentasjon av undervisningserfaringer og pedagogiske kvalifikasjon som har relevans for stillingen
 • Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:
  – Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner.
  – Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
  – Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av akademisk eller av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert. Det er anledning til å levere inntil 10 akademiske eller kunstneriske arbeider for stillingen som førsteamanuensis, og inntil 15 akademiske eller kunstneriske arbeider for stillingen som professor.

Søker på akademisk bakgrunn bør i tillegg levere inntil to arbeider som dokumenterer erfaring med kunstneriske prosesser på profesjonelt nivå, jfr tekst over.
Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg/arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplar, og skal være innsendt innen søknadsfristens utløp. Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR teamet, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Vurderingsprosedyre

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komité oppnevnt av avdeling Dans. Komiteen vurderer ikke søknader og dokumentasjon sendt etter fristens utløp. Etter at sakkyndig komite har avgitt sin uttalelse vil innstillingsutvalget foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig kvalifisert. I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov. Kvalifiserte søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning. Ansettelsesutvalget for faglige stillinger har er ansettelsesmyndighet.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka i Oslo sentrum
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ – brutto som professor SKO 1013 kr 701 300 – 839 900 (LTR 73 – 80) eller førsteamanuensis SKO 1011 Kr. 636 700-728 100 (ltr. 68 – 75), avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generelle krav

Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens ansettelsesråd er ansettelsesmyndighet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan for avdeling dans Snelle Hall, snellhall@khio.no

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) ta kontakt med HR på e-post: hr@khio.no

Søk stillingen.

 

SISTE SAKER