Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i bevegelse mot skuespill - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
2.1.2023

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, noe som åpner for faglig utvikling på tvers av kunstområdene. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Kunsthøgskolen holder til i den verneverdige Seilduksfabrikken på Grünerløkka i Oslo og er at av Nord-Europas største og mest moderne anlegg for kunst og designutdanning. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipandiatprogrammet for kunsterisk utviklingarbeid.Nærmere opplysninger om Kunsthøgskolen i Oslo finner du på: https://khio.no/

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning i teater. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: https://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Om stillingen

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er en 40% åremålsstilling på 6 år, med tiltredelse 12 august 2023. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en 6-årsperiode etter offentlig utlysning. Stillingen er rettet mot bachelor i skuespill , BA regi og master i teater.

Stillingen omfatter primært undervisning i emnet bevegelse på bachelor i skuespill og BA regi. Det vil også kunne tillegges skriftlige arbeidsoppgaver i form av rapportering og skriftlige vurderinger. Den ansatte forutsettes å delta aktivt i den strategiske utviklingen på Teaterhøgskolen, og stillingsinnehaver skal videreføre Teaterhøgskolens arbeid med å knytte bevegelse- og skuespillerfag tettere sammen. Solid erfaring med å forene bevegelse og skuespillerfag, og dyp forståelse av forholdet mellom kropp, fantasi, innlevelse og handling er derfor sentralt. Likeledes er kjennskap til skuespillerens arbeidsprosesser i arbeid med en scenisk produksjon.

Emnet bevegelse inngår i både scenekunstnerisk og pedagogisk kontekst. Stillingsinnehaver må derfor ha solid erfaring og kompetanse innen skapende scenisk arbeid, i tillegg til pedagogiske ferdigheter. Den ansatte skal undervise og veilede studentene både i grupper og individuelt. Vedkommende skal også kunne lede prosjekter som involverer kropp, dans og stemme/sang. Fokuset for undervisningen er å forberede studentene på å kunne integrere kropp og bevegelse som en del av sitt sceniske uttrykk som profesjonelle skuespillere. Dette innebærer å lære studentene å utforske kroppen gjennom improvisasjon og kontaktimprovisasjon, kroppsbeherskelse/utvide kroppslig forståelse/fleksibilitet i sceniske skikkelser. Arbeid med koordinasjon, dynamikk, rombruk, musikalitet og dans innen ulike sjangere er avgjørende.

Stillingen innebærer et tett samarbeid med emneeansvarlig for bevegelse. Det faglige og pedagogiske grunnlaget for bevegelse ved Teaterhøgskolen skal videreutvikles og forholde seg til et teaterfelt i endring. Stillingsinnehaver forventes å bidra til dette gjennom sin undervisning, kunstneriske utvikling, samt gjennom deltakelse i det faglige fellesskapet.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning og evaluering av studenter
 • Bidra til utvikling av bachelorprogrammet i skuespill gjennom deltakelse, møter, råd og utvalg.
 • Tett samarbeid med faglig ansatte og programkoordinator
 • Delta i samarbeid på tvers av programmene, avdelinger og fagmiljø.

Vi søker:

En pedagog som:

 • Har høy faglig kompetanse innen bevegelse, dans og skuespill
 • Har evnen til og vil arbeide med forskning innen fagområdet
 • Har bred kroppslig og fysiologisk erfaring og kompetanse

Det er også ønskelig med:

 • Erfaring med å iscenesette større produksjoner hvor koreografiske og musikalske elementer er bærende
 • Erfaring som skuespiller, der man har arbeidet aktivt med kropp og kroppsbeherskelse
 • Skuespillerfaglig kompetanse. Dette er en fordel
 • Erfaring i å undervise bevegelse for skuespillere/skuespillerstudenter
 • Erfaring i å planlegge eller tilrettelegge sceniske eller koreografiske prosjekter
 • Forskning og forskningsresultater innen fagfeltet i form av produksjoner på et høyt nivå

Personlig egenskaper

Vi ser etter en person som kjenner seg igjen i:

 • Gode pedagogiske evner
 • Svært gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendighet og pålitelighet
 • Positiv og dynamisk
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Initiativrik og innovativ

Det blir lagt stor vekt på evne til kommunikasjon og samarbeid, samt personlig egnethet for stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Søker må dokumentere følgende:

Til stillingen som førsteamanuensis:

 • Gjennomført godkjent doktorgrad eller stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid og høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
 • Søker må ha relevant undervisningserfaring knyttet til fagområdet på høyskolenivå. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen

Til stillingen som førstelektor:

 • Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og nivå for doktorgrad eller stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Til stillingen som høgskolelektor:

 • Dokumentere anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang innenfor relevant fagområde.
 • Utdanning på høyeste nivå, tilsvarende mastergrad, på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
  og
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning innenfor relevant fagområdet.
  Undervisningen foregår på norsk og nordisk. Det forutsettes at søker har svært gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk. Kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelektor, førstelektor og førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
 • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å sende inn dokumentasjon på inntil 10 arbeider for søknad til førsteamanuensis. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være postlagt innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/Personal, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn i stillingen som:

 • Høgskolelektor SKO 1008 i lønnstrinn 58-67 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 534 900,- til 626 300,- avhengig av kvalifikasjoner)
 • Førstelektor SKO 1198 i lønnstrinn 68-75 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 636 700,- til 728 100,- avhengig av kvalifikasjoner)
 • Førsteamanuensis SKO 1011 i lønnstrinn 68-75 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 636 700,- til 728 100,- avhengig av kvalifikasjoner)

Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Vurdering

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komité oppnevnt av avdelingen. Komiteen vurderer ikke søknader og dokumentasjon sendt etter fristens utløp. Etter at sakkyndig komite har avgitt sin uttalelse vil innstillingsutvalget foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig kvalifisert. I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov. Kvalifiserte søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger har er ansettelsesmyndighet.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Victoria Meirik, mobil 900 55 784.

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med HR, hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med “Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i bevegelse mot skuespill”.

SISTE SAKER