Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i bevegelse med emneansvar - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
2.1.2023

 

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, noe som åpner for faglig utvikling på tvers av kunstområdene. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Kunsthøgskolen holder til i den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka i Oslo og er et av Nord-Europas største og mest moderne anlegg for kunst og deisgnutdanning. Skolen er tilsluttet det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Nærmere opplysninger om Kunsthøgskolen i Oslo finner du på: https://khio.no/

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning i teater. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: https://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Om stillingen

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er en åremålssstilling på 100% som emneansvarlig i bevegelse. Åremålet er på 6 år med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode etter offentlig utlysning.

Forventet oppstart i stillingen er 15. august. 2023. Søknadsfrist: 02.01.2023.

Emnet bevegelse inngår både i scenekunstnerisk og pedagogisk kontekst innen en skuespillerutdannelse. Bevegelse som ledd i å utvikle en helhetlig forståelse av faget skuespill er sentralt i arbeidet. Forskning innen fagområdet er grunnleggende for undervisningen.

Stillingen omfatter ved siden av undervisning, planlegging av emnet bevegelse for bachelorstudenter. Det vil også tillegges emneansvar til stillingen. Emneansvar innebærer faglig og strategisk arbeid, tilrettelegging for undervisning i emnet, samt oppfølging av budsjettet for emnet i samarbeid med programkoordinator. Videre vil det tillegges skriftlig arbeidsoppgaver i form av rapporteringer og skriftlige vurderinger. Den ansatte forutsettes å delta aktivt i den strategiske utviklingen av Teaterhøgskolen og bidra til en fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser. Den ansatte kan også tillegges undervisning på BA regi, samt master i teater.

Stillingen omfatter primært undervisning og planlegging i emnet bevegelse for bachelorstudenter. Undervisningen i bevegelse skal gjøre studentene kjent med egen kropp og hvilke fysiske muligheter kroppen har til scenisk formidling og transformasjon. Dette innebærer å lære studentene å utforske kroppen scenisk ved bla. anatomisk og fysiologisk analyse, og andre gjeldende metoder for å utvide kroppslig forståelse innen skuespill. Videre innebærer dette å skape sceniske skikkelser gjennom improvisasjon og koordinasjon. Studenter skal tilegne seg forståelse av fleksibilitet, restitusjon, klargjøring og dans innen ulike sjangere.

Det faglige og pedagogiske grunnlaget for bevegelse skal videreutvikles og forholde seg til et teaterfelt i endring. Stillingsinnehaver forventes å bidra til dette gjennom sin undervisning, kunstneriske utvikling, forskning, samt gjennom deltakelse i det faglige fellesskapet.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning, vurdering og evaluering av studenter
 • Emneansvar som innebærer faglig og strategisk arbeid og utvikling av emnet, samt tilretteleggelse for undervisning.
 • Bidra til utvikling av bachelor i skuespillerfag og avdelingen, gjennom deltakelse i møter, råd og utvalg.
 • Tett samarbeid med faglige ansatte og programkoordinator ved studieprogrammene og avdelingen
 • Delta i samarbeid på tvers av program, avdeling og fagmiljøer
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Vi søker:

En pedagog som:

 • Har høy faglig kompetanse innen bevegelse og dans, og solid erfaring og kompetanse innen skapende scenisk arbeid
 • Har virket som scenisk utøver og har koregrafisk erfaring i ulike formater på høyt nivå
 • Kan undervise og veilede ulike format og utstrekninger gjennom studieåret, samt jobbe som integrert pedagog inn mot skuespillerfag
 • Har svært god kjennskap til og omfattende erfaring med bevegelsesmetodikk
 • Har erfaring med å integrere fantasi og innlevelse, samt intensjonell handling i bevegelse
 • Kan lede prosjekter som involverer kropp, dans, stemme/sang og inneha koreografisk erfaring på høyt nasjonalt nivå
 • Har et bevisst metodisk og definert pedagogisk ståsted

Det er også ønskelig med:

 • Kompetanse innen restitusjon og klargjøring hvor blant annet yoga, meditasjon og pilates inngår sammen med evt. andre teknikker
 • God innsikt i anatomi og fysiologi
 • Erfaring av iscenesettelse og produksjon innenfor bla. tverrfaglige uttrykk
 • Det er ønskelig med innsikt i sammenhengen mellom tale/stemme og kropp/bevegelse
 • Innsikt og erfaring knyttet til likestilling og mangfold

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til et stimulerende og trygt arbeidsmiljø, og et godt sosialt klima
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Evne til å drive prosesser og prosjekter
 • Etterrettelighet i arbeidet
 • Ansvarsfull og dedikert
 • Nysgjerrig og innovativ

Ved vurdering av søkere til stillingen vil det i tillegg til kunstnerisk og pedagogisk kompetanse bli lagt stor vekt på evne til samarbeid, selvstendighet, samt personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav

Søker må dokumentere følgende:

Til stillingen som førsteamanuensis:

 • Gjennomført godkjent doktorgrad eller stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid og høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
 • Søker må ha relevant undervisningserfaring knyttet til fagområdet på høyskolenivå. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen

Til stillingen som førstelektor:

 • Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og nivå for doktorgrad eller stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Til stillingen som høgskolelektor:

 • Dokumentere anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang innenfor relevant fagområde.
 • Utdanning på høyeste nivå, tilsvarende mastergrad, på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
  og
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning innenfor relevant fagområdet.

Undervisningsspråk er norsk, men skandinavisk er velkomment.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk. Kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelektor, førstelektor og førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forskningsresultater vil bli vektlagt.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over, kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
 • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å sende inn dokumentasjon på inntil 10 arbeider for søknad til førsteamanuensis. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være postlagt innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn i stillingen som:

 • Høgskolelektor SKO 1008 i lønnstrinn 58-67 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 534 900,- til 626 300,- avhengig av kvalifikasjoner)
 • Førstelektor SKO 1198 i lønnstrinn 68-75 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 636 700,- til 728 100,- avhengig av kvalifikasjoner)
 • Førsteamanuensis SKO 1011 i lønnstrinn 68-75 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 636 700,- til 728 100,- avhengig av kvalifikasjoner)

Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Vurdering

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komité oppnevnt av avdelingen. Komiteen vurderer ikke søknader og dokumentasjon sendt etter fristens utløp. Etter at sakkyndig komite har avgitt sin uttalelse vil innstillingsutvalget foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig kvalifisert. I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov. Kvalifiserte søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger har er ansettelsesmyndighet.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Victoria Meirik, mobil 900 55 784.

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med HR, hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med “Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i bevegelse med emneansvar”.

SISTE SAKER