Doktorgradsstipendiater - KHiO avdeling Dans

Søknadsfrist:
1.12.2022

Om KHiO

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) består av seks avdelinger innen utøvende og skapende kunstnerisk praksis som sammen gir et rikt multidisiplinært fagmiljø: Kunst og håndverk, dans, design, billedkunst, opera og teater. Kunsthøgskolen utdanner og utvikler utøvere og skapere på de høyeste internasjonale nivå innenfor og på tvers av disse kunstneriske fagfelt.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er i kjernen av mange kunstneriske arbeidsprosesser, og KHiO understøtter og utvikler dette fra bachelornivå til doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsutdanningen gir utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet en rettmessig plass i det høyere utdannings- og forskningssystemet, og anerkjenner de utøvende og skapende kunstfagenes selvstendige bidrag i kunnskapsproduksjon.

Kunsthøgskolens doktorgradsprogram har som mål å drive kunstnerisk utviklingsarbeid med internasjonal relevans som frembringer ny kunst, scenekunst og design, ny kunnskap og nye perspektiv på kunst, kultur og samfunn gjennom en undersøkende praksis. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen skal være banebrytende og utvikle fagfeltet og stipendiatens egen praksis – og er sterkt forankret i kunstnerisk praksis.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer. Nye kunnskapsrom og kontekstuelle rammeverk oppstår gjennom det kunstneriske utviklingsarbeidet og bidrar til ytterligere styrking av kunstnerisk produksjon, design og scenekunst.

Kunsthøgskolen deltar i den nasjonale Forskerskolen som gir metodisk innføring og opplæring i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgradsstipendiater forventes å delta aktivt i fagmiljø innen kunstnerisk utviklingsarbeid både på KHiO og nasjonalt. Ved KHiO er stipendiatene ansatt ved en av de ulike avdelingene, og vi har normalt 20-25 aktive doktorgradsstipendiater til enhver tid fordelt på alle 6 avdelinger.

Om stillingene

For 2022 er det 2 ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen dans og koreografi ved avdeling Dans.

Avdeling for Dans skal ansette to stipendiater innen fagområdet dans og koreografi. Stipendiatene vil inngå som en del av fagområdets kunstneriske utviklingsarbeid.

Tiltredelsesdato 01.10.2023. Søknadsfrist 01.12.2022.

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo. De som ansettes må beherske et av de skandinaviske språkene.

Krav til søkere og til søknaden

  • Søkere må kunne vise til anerkjent kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid av et visst omfang og nivå.
  • Søkere må normalt ha minimum en utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Kunsthøgskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak, det gjelder også tilsvarende kunstnerisk kompetanse.

Det kan søkes opptak innenfor to sammenhenger:

– Utøvende praksis, med vekt på kunstneriske arbeidsmetoder/strategier som utøver innen dans: Utvikle en bærekraftig kroppslig praksis og/eller utvikle samarbeidsformer med aktører i feltet. PhD-prosjektet er ikke pålagt et scenisk resultat, og kan inngå i samarbeid med andre samarbeidsparter.

– Dans som samhandling i kontekst – med vekt på å utvikle kunstneriske strategier og samarbeid med andre miljøer eller realiteter som setter i spill, utfordrer, og utvider handlingsrommet for dansekunst.

Søkere bør i søknaden reflektere rundt rombehov. Søkere kan ikke planlegge for fullskala sceneproduksjoner på KHIOs scener, og må tilpasse rombehov til avdelingens samlede aktiviteter.

Kunsthøgskolen tilbyr

Stilling som stipendiat er en 3-årig fulltidsstilling med normalarbeidstid og med rettigheter og plikter som gjelder for ansatte ved statlige universiteter og høgskoler og Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Stilling lønnes som SKO 1017 Stipendiat etter Hovedtariffavtalen i LR20 alt.10, med begynnerlønn som tilsvarer ltr. 54 (LO Stat, Unio og YS Stat lønnstabell) kr 501 200 brutto pr år.

Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknad

Det søkes gjennom Kunsthøgskolens søknadsportal jobbnorge.no.

Følgende vedlegg er obligatoriske og må lastes opp i søknadsportalen:

VENNLIGST MERK ALLE VEDLEGG TYDELIG

Vedlegg 1: Utfylt søknadsskjema, lastes ned her: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo

Vedlegg 2: Dokumentasjon av den utdanning og de kvalifikasjoner som kreves for tilsetting som doktorgradsstipendiat og opptak til doktorgradsprogrammet, dvs. utøvende og/eller skapende mastergrad innenfor aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus (vitnemål eller dokumentasjon på tilsvarende kompetanse).

Vedlegg 3: Utfyllende CV (i tillegg til å bruke CV funksjonen i søknadsportalen skal det vedlegges en egen CV om kunstnerisk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid)

Vedlegg 4: Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet

Det kan sendes inn dokumentasjon av maksimum 10 arbeider, f.eks.:

  • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved video, fotografier eller liknende
  • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
  • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søkere har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søkere uthever hva som ønskes vurdert.

Dokumentasjonen leveres samlet som én PDF fil.

Søknadsskjema og vedlegg kan være på skandinavisk eller engelsk språk. Alle vedlegg må være elektroniske og kunne lastes opp. Kun materiale innsendt gjennom søknadsportalen innen søknadsfristen vil bli vurdert. Søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon

For informasjon om fagområdet og avdelingen vennligst ta kontakt med dekan Snelle Ingrid Hall, e-post snellhall@khio.no

For generell informasjon om Kunsthøgskolens doktorgradsprogram, vennligst se her: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For utfyllende informasjon vises det også til informasjon på Kunsthøgskolens nettsider: doktorgradsprogram – Kunsthøgskolen i Oslo (khio.no)

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon til JobbNorge, ta kontakt med HR: hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med “Doktorgradsstipendiat – avdeling Dans”.

Kunsthøgskolen i Oslo gir ingen individuell veiledning om søknadsprosessen.

Informasjonsmøte

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer et informasjons-webinar for søkere 1.november 2022, kl. 17:00-19:00. Påmelding til webinaret skjer på khio.no. Påmeldingslenke publiseres 2 uker før informasjonsmøtet.

https://khio.no/

SISTE SAKER