Aksjonsgruppa, som består av både ansatte, studenter og folk fra scenekunstmiljøet i Trondheim.

Bevar teatervitenskap: 3. akt!

Fagmiljøet i drama og teater ved NTNU uttrykker bekymring for at det ikke finnes noen planer for bevaring av faget når flere professorer går av med pensjon.

En professor i teatervitenskap ved NTNU er blitt pensjonist i 2019. En professor til går av med pensjon januar 2020. I perioden 2020-2024 vil ytterligere fire faste vitenskapelige ansatte ved Drama og teater på NTNU fylle 70. Allerede fra august 2021 står det teatervitenskapelige fagmiljøet i Trondheim uten professor. Det foreligger per november 2019 ingen planer om å utlyse faste førstestillinger for å erstatte denne såkalte «naturlig avgangen». I tillegg kommer kutt i fagspesifikke studiepoeng på bachelorstustudiet. Situasjonen er alvorlig og legger seg i kjølvannet av trusselen mot teatervitenskap i Norge siden nedleggelsen ved UiO og kampen for en stilling ved UiB. Nå ser vi 3. akt, og denne gangen er fokus NTNU.

I over 40 år har fagmiljøet i Trondheim vært spydspiss for forskning og fagutvikling som integrerer teatervitenskapelig teori og dramaturgisk praksis. Vår fagforståelse står for et utvidet dramaturgi-begrepi som rommer fagets dobbeltrolle som både akademisk og skapende disiplin. Flere av våre emner har praktisk eksamen, og vårt praktisk-teoretiske masterløp er populært. I løpet av bachelorstudiet tilegner studentene seg praktisk-teoretisk kompetanse om teaterhistorie, drama- og teaterpedagogikk, forestillingsanalyse, dramaturgisk konseptarbeid og ulike teaterproduksjonsprosesser, basert på scenetekst og egenskapt teater. Studiet har god flyt mellom årsenhet, bachelor og master, og videre til PhD. Rundt 45 nye studenter begynner hvert år, og rundt ti begynner på master. Vi utdanner fagfolk til scenekunstfeltet og til kultur- og kunstpedagogisk arbeid.

Drama og teater ved NTNU har i en årerekke vært et sentralt forsknings- og utdanningsmiljø i Norge. Våre tidligere PhD- og masterstudenter jobber i dag i fagmiljøene i universitets- og høyskolesektoren. Med en nedbygging i Trondheim vil forskningsmiljøet stå i fare, og, i siste instans, vil dette ramme alle nivåer i utdanningsfeltet. I dagens klima er det ikke overraskende at fremskritt og endringer argumenteres frem gjennom økonomisk bunnlinje. Det er vi vant med, men når besluttende organer i organisasjonen nedprioriterer dialogen med studentene og de faglige ansatte, gagner det ingen. Usikkerhet og utmattelse brer seg inn i undervisning og forskning.

Med bakgrunn i varslete kutt i studiepoeng på bachelorprogrammet allerede fra neste høst 2020, tok studenttillitsvalgte og ansatte initiativ til et krisemøte på Dragvoll campus fredag 18. oktober. Rundt 80 personer var til stede. Det var blant andre nåværende studenter, tidligere studenter, ansatte, folk fra scenekunstmiljøet og drama- og teaterpedagogene i Trøndelag. Studenttillitsvalgte og ansatte informerte om situasjonen med særlig vekt på konsekvensene av et snarlig kutt i fagspesifikke studiepoeng på bachelor, men også om fakta rundt avgang av vitenskapelige ansatte i årene frem mot 2024. Krisemøtet samlet seg om følgende uttalelse:

 • Vi oppfordrer Fakultetsledelsen til å slutte seg til den samlede faggruppens uttalelse og avvise studieplanendringer for studieåret 2020/ 2021.
 • De foreslåtte endringene vil ha en oppløsende virkning på fagets sterke studentmiljø og medføre frafall i søkning til videre drama og teater studier etter første studieår. Saken er langt fra ferdig utredet, og virkningen på faglig kvalitet og fagprofil i tillegg til hva gjennomføring vil bety for ansatte og studenter, er uavklart.
 • Den praktisk-teoretiske fagprofilen svekkes kraftig, hvis emnet som heter Dramaturgi og konseptarbeid legges ned i en tid hvor dramaturgifaget er et voksende kjerneområde. Det har stor relevans både for scenekunstnerisk og kunstpedagogisk arbeid etter studiene.

Siden krisemøtet i forrige uke er det nå nedsatt en aksjonsgruppe som ledes av studenttillitsvalgte, ansatte og bransjefolk: Bevar teatervitenskap: Leve Drama og teater NTNU! Det er også laget et opprop man kan støtte. Et stort nettverk av teatervitere, scenekunstnere, dramaturger, teaterpedagoger og kulturarbeidere har reagert spontant på nyhetene fra fagmiljøet ved NTNU. Vi kjemper for å bevare og kunne videreutvikle det teatervitenskapelige forskningsmiljøet ved NTNU. Vi kjemper for at dramaturgifaget skal bestå og utvikles i en tid der performativ pedagogikk og dramaturgisk kjernekompetanse har fått økt relevans. Det hører ikke bare hjemme i scenekunst og drama- og teaterfag, men i pedagogisk virksomhet, og som kreativ og refleksiv kompetanse i flere fag. Vi kjemper for at alle vitenskapelige stillinger erstattes ved avgang. Vi ønsker en forutsigbar bemanningsplan som åpner for at en ny generasjon med teatervitere og kunstnerforskere skal få innpass på NTNU og mulighet for å sette sitt preg på fremtidens teatervitenskapelige fagutvikling og forskningspraksis.

Fagmiljøet ved Drama og teater, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU Trondheim

KOMMENTAR
 • Sissel Sannes :

  Dette er min umiddelbare protest mot å ikke tilby teatervitenskapelige studier.
  Teatervitenskapelige studier danner basiskunnskap for mange populære, moderne, områder og retninger innen visuellkunst, sosial kunnskap, historiske perspektiver, for å nevne noe.
  Teatervitenskapelige studier binder norske studenter, dvs fremtidige verdensborgere til et universelt samfunn som historisk er knyttet til grunnleggende sosial samhandling og overføring av kunnskap.
  Teaterfaget er komplekst og krevende å få innblikk i fordi det er sammensatt av så mange kunstretninger, historiske og sosiale forutsetninger på en gang.
  Det er derfor usigelig trist at man overhodet har tenkt tanken at Norge ikke skal tilby faget til en bredde av studentene, i denne sammenheng Trondheim og Ntnu. Det er også faktisk pinlig!

  Sissel Sannes
  Lærer ved Programfag Drama.
  Forhenværende student ved
  Teatervitenskapelig i Bergen
  Ecole Jaques Lecoq, Paris
  Kunstskolen, Bergen
  for å nevne noe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER