Fordelingen av Kulturfondet for 2014. Fra kulturradet.no

17 millioner kroner mer til fri scenekunst

Budsjettforhandlingene på Stortinget styrket rammene for det frie scenekunstområdet med 17 millioner kroner. Men midlene kom fra andre deler av Kulturfondet, som ikke har vokst siden i fjor. Denne uken behandler fagutvalgene i Kulturrådet søknader for 2014.

Fagområdet fri scenekunst i Kulturfondet har 17 millioner kroner mer å rutte med i 2014 enn året før.

Det meste av denne økningen kom i budsjettforliket på Stortinget. Her ble det bestemt at pengesekken Norsk kulturråd forvalter, i 2014 skal fordeles mellom de ulike fagkapitlene slik:

"Det er totalt bevilget 577 230 000 kroner til Norsk kulturfond i 2014, fordelt slik:

Kap. 320 Allmenne kulturformål                                      69 758 000
Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlige rom  37 229 000
Kap. 323 Musikkformål                                                  177 397 000
Kap. 324 Scenekunstformål                                           128 960 000
Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål                154 286 000
Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål                 9 600 000"

Fordelingen  ble deretter nedfelt i tildelingsbrevet som departementet sender til Norsk kulturråd.

I 2013 var Kulturfondet omtrent like stort (577 millioner kroner), mens scenekunstkapittelet var på 112 500 000. I år har scenekunst altså fått en litt større del av kaken.

Kulturfondet 2013: http://kulturradet.no/vis-arkivartikkel/-/asset_publisher/U1Cc/content/aktuelt-kulturfondet-i-2013
Kulturfondet 2014: http://kulturradet.no/om-kulturradet/vis-artikkel/-/asset_publisher/vRV5/content/aktuelt-kulturfondet-2014

 

Kulturrådets seksjonssjef for scenekunst Yrjan Svarva kan fortelle at Kulturrådet blant annet har fordelt de 17 ekstra millionene fra budsjettforliket slik:

* En ny og langt mer fleksibel forprosjektordning med en avsetning på 5 mill. kroner er etablert. Ordningen slår sammen de tidligere ordningene for utvikling av koreografi og scenetekst.
* Arrangørstøtteordningen for dans er utvidet til å gjelde hele scenekunstfeltet og alle scenekunstuttrykk. Ordningen disponerer en avsetning på 7 mill. kroner i 2014.
* Basisfinansieringsordningen for frie scenekunstgrupper er økt med 9,5 millioner kroner i 2014
* Prosjektmidler til fri scenekunst er økt med 5,5 millioner kroner i 2014

I det første forslaget til statsbudsjett fra den blåblå regjeringen ble avstningen både til Norsk kulturfond og til scenekunst foreslått kuttet.

Les mer: Mindre penger, mer frihet? (08.11.13)

Begge deler ble altså snudd i løpet av budsjettforhandlingene på Stortinget.

Men samtidig som Regjeringen foreslo å kutte i Kulturfondet, ville de gi Kulturrådet selv større frihet til å fordele midler mellom fagkapitlene. Fullmakten er gitt med forbehold om at den skal "praktiseres slik at det ikke gir for store utslag på fordelingen", slik denne er gitt i tildelingsbrevet Kulturrådet får fra departementet.

Janne Stang Dahl i Norsk kulturråd forteller at rådskollegiet har denne fullmakten også etter budsjettforliket.

–  I rådsmøte 6. februar var rådskollegiet enige om at det, gitt den budsjettsituasjonen Kulturfondet har for 2014, ikke skulle overføres fra andre fagområder denne gangen, fordi det ville gå for mye ut over de andre ordningene og fagområdene, sier Stang Dahl til Scenekunst.no.

– Når det er sagt, er det positivt at rådet kan flytte mellom fagkapitlene. Det gir mulighet for mer fleksibilitet. Det er avgjørende for å kunne være med å stimulere det frie kunstfeltet på best mulig måte og bidra til at tilskuddsordningene kan endres i takt med feltenes egne behov og utviklingsmønster.

– Derfor håper vi at det blir mulig å omdisponere mellom fagkapitlene i også etter 2014, sier Stang Dahl.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER