Førsteamanuensis / førstelektor i samtidsdans med programansvar - Balletthøgskolen

Søknadsfrist:
19.6.2017

Balletthøgskolen har ansvar for utdanning, formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid innen dans og koreografi. Avdelingen har også et ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen består av følgende utdanningsenheter: Bachelorstudium i samtidsdans, Bachelorstudium i jazzdans, Bachelorstudium i klassisk ballett, Masterstudium i koreografi,Masterstudieum i dans, treårig Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater. Avdelingen har 26 faglige ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland, 79 studenter og tre stipendiater. Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/balletthogskolen

Førsteamanuensis / førstelektor i samtidsdans med programansvar

Det blir ledig en 100 % åremålsstilling som førsteamanuensis/førstelektor i samtidsdans med programansvar ved avdeling Balletthøgskolen. Åremålet er for 6 år. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en 6-års periode etter offentlig utlysning.

Balletthøgskolen består av følgende utdanningsenheter:

• Bachelorstudium i samtidsdans
• Bachelorstudium i klassisk ballett
• Bachelorstudium i jazzdans
• Masterstudium i koreografi
• Masterstudium i dans
• Praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater

Studieprogrammet
Bachelorstudiet i samtidsdans legger vekt på samtidsdansens aktuelle uttrykk og problemstillinger, slik at studenter etter endt utdanning skal ha de beste forutsetningene og kunnskapene for å fortsette sin utvikling gjennom individuelle profesjonelle kunstnerskap. Studentene møter i sitt hovedemne blant annet release teknikk, body awareness og gulvarbeid samt innslag av moderne danseteknikker som Graham- og Hortonteknikk. Dansetekniske klasser og praktisk skapende arbeid knyttes aktivt til undervisning i kunst – og danseteori og til ulike former for forestillingsarbeid. Studiet skal gi studenten solid fysisk kompetanse gjennom en bred utforskning og erfaring av kropp og bevegelse. Den enkelte student skal få mulighetene til å utvikle sin skapende selvstendighet gjennom det mangfoldet av metoder og tilnærminger som kjennetegner samtidsdansen i dag.

Studieprogrammet har felles 1. studieår med bachelorstudiet i jazzdans og har flere samarbeidsprosjekter med de andre studieprogrammene ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver
Stillingen er delt mellom undervisning, veiledning og kunstnerisk utviklingsarbeid (ca 60% av stillingen) og programansvar (ca 40% av stillingen).

Vi søker en person med stor entusiasme for danseutdanning, som kan tilby en oppdatert undervisning innen samtidsdans knyttet til ett eller flere av hovedemnene i studieplanen. Det faglige og pedagogiske grunnlaget for bachelorstudiet i samtidsdans skal videreutvikles i nær kontakt med kunstfeltet, med internasjonale utdanningsinstitusjoner og med ansatte innen studieprogrammet og dekan for Balletthøgskolen. Stillingshaveren vil ha et spesielt ansvar for studentoppfølging og veiledning i forhold til den enkelte student og for studiets faglige sammenheng.

Arbeidsoppgavene inkluderer programansvar for studiet og dette utøves i samarbeid med dekan og de ansatte på studieprogrammet. I funksjonen som programansvarlig vil arbeids- og ansvarsområde omfatte:

• Et delegert faglig ansvar for studieprogrammet
• Faglig koordinering og utforming av undervisningsplan og timeplan
• Ansvar for at gjennomføring av studentvurderinger, sensoroppnevning og eksamener skjer i henhold til studieplan
• Delta i opptakskomite
• Bistå dekanen med å fordele og følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til arbeidsplan)
• Sikre den faglige kvaliteten på studiet
• Har delegert budsjettansvar for studieprogrammet (attestasjonsansvar)
• Engasjement av gjestelærere og koreografer i samråd med fagmiljøet

Den ansatte forutsettes å delta aktivt i avdelingens strategiske utvikling og bidra til god bruk av avdelingens samlede ressurser.

Kvalifikasjonskrav
Søker må dokumentere:

• For søknad til førsteamanuensis: Søkeren må virke, eller ha virket som dansekunstner og/eller koreograf på høyt nivå etter internasjonal standard og må kunne dokumentere profesjonell erfaring som dansekunstner på høyt nivå
• For søknad til førstelektor: Søker må vise til omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet som i kvalitet og omfang tilsvarer nivå for PhD-grad, samt spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet
• Søker må ha dyptgående kunnskaper om dans både nasjonalt og internasjonalt
• Søker må ha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
• Søker må beherske norsk eller nordisk muntlig og skriftlig / engelsk muntlig og skriftlig

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

• Svært gode samarbeidsevner
• Evne til å bidra til et stimulerende og godt læringsmiljø
• God kjennskap til nasjonal og internasjonal danseutdanning
• Erfaring med planlegging og administrasjon

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv førsteamanuensis eller førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Søknad
Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se eget avsnitt under.

Søknaden bør inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

• Vitnemål og attester
• Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
• Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
• Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:
• Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
• Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
• Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
• Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider. Søker bes sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen, HR-Rådgiver Marie Steenstrup, innen søknadsfristens utløp.

Postadresse:
Marie Steenstrup, Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Stillingen lønnes som Førsteamanuensis, SKO 1011, eller Førstelektor, SKO 1198, fra kr 535 900 til kr 648 100 i Statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vurderingsprosedyre
Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Balletthøgskolens innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet kvalifisert. Innstillingsutvalget innkaller søkere til intervju og annen relevant prøveundervisning.

Høgskolens tilsettingsutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieretning og programansvarligrolle ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktperson:

For spørsmål om stillingen: Dekan Suzanne Bjørneboe, mob: 95218335 eller suzabjor@khio.no
Spørsmål knyttet til søknad/innlevering av materiale rettes til: HR-rådgiver Marie Steenstrup, mob: 46852911 eller maristee@khio.no

Tiltredelse: 1.januar 2018 eller etter avtale

SISTE SAKER