Førsteamanuensis i pedagogikk - KHiO

Søknadsfrist:
31.1.2022

 

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk, samt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans, koreografi og pedagogikk. Stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid er tilknyttet avdelingen.

Om stillingen:

Ved Avdeling Dans er det ledig 20% fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk. Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver, samt oppgaver knyttet til FOU-arbeid, innen lærerutdanningens studieportefølje som er praktisk pedagogisk utdanning (PPU), UH-pedagogikk og videreutdanning i praksisveiledning.

PPU er etablert for utøvende og skapende scenekunstnere innen dans og teater og studieprogrammet er organisert med pedagogikkemnet felles for alle studentene, spesifikk fagdidaktikk i dans/teater, og praksisopplæring hovedsakelig i kulturskole og videregående skole.

Lærerutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har faglig ansvar for pedagogiske basismoduler til ansatte ved KHiO og tilbyr moduler i etikk og lærerrollen, undervisning, veiledning og utdanningsledelse og kollegialt utviklingsarbeid.

Videreutdanning i praksisveiledning er rettet mot partnerskoler og praksisfeltet som PPU har nedslagsfelt i.

Stillingen er tilknyttet det faglige kollegiet for lærerutdanningen ved avdeling Dans. Fagmiljøet er lite og spesialisert, og har et bredt samarbeid med praksisfeltet.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning av lærerstudenter i utvalgte emner innen pedagogikk
 • Undervisning og veiledning av fagansatte i pedagogiske basis- og meritterende moduler
 • Undervisning av praksislærere i praksisveiledning
 • Delta i relevant FOU arbeid knyttet opp mot pågående FOU prosjekter innenfor UH-pedagogikk

Undervisningen foregår hovedsakelig på norsk og nordisk, mens UH-pedagogiske kurs også kan foregå på engelsk. Det forutsettes at søker behersker norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjonskrav

Søker må dokumentere:

 • Minimum master innen fagområdet pedagogikk, UH-pedagogikk og/eller kunstpedagogikk
 • God formidlingsevne og dokumentert undervisnings-, og forskningserfaring fra lærerutdanning på ulike nivå
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse/utdanningsfaglig kompetanse og erfaring fra undervisning og veiledning i UH-sektor
 • Gode samarbeidsevner med vekt på dialog og inkluderende faglig kommunikasjon
 • Organisatoriske evner og erfaring, initiativ og selvstendighet

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Undervisning fra UH-pedagogiske kurs, skole eller andre relevante undervisningsarenaer i praktisk-estetiske fag
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektor, norsk skole og utdanningssystem
 • Relevant forskningserfaring

Vi søker en utviklingsorientert og dyktig medarbeider innenfor pedagogikkfaget. Det er ønskelig med interesse for og fordypning i UH-pedagogiske temaer, kunstpedagogikk og praktisk-estetiske fagområder, men vi er åpne for ulike interessefelt og fordypningsområder innenfor pedagogikkens mange underdisipliner som generell didaktikk, pedagogisk filosofi, pedagogisk sosiologi og pedagogisk pyskologi.

Det er ønskelig at den eller de som tilsettes, kan bidra faglig og i FOU arbeid i ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at den som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved lærerutdanningen ved KHiO.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som professor og førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til et stimulerende og trygt arbeids- og læringsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Etterrettelighet i arbeidet
 • Nysgjerrig og innovativ

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad. Søknad skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge.

Det er viktig at søkeren beskriver sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjoner som har relevans for stillingen

Søknadsskjema finner du her.

Vurderingsprosedyre

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komité oppnevnt av Avdeling Dans. Komiteen vurderer ikke søknader og dokumentasjon sendt etter fristens utløp. Etter at sakkyndig komite har avgitt sin uttalelse vil innstillingsutvalget foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig kvalifisert. I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov. Kvalifiserte søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning.

Ansettelsesutvalget for faglige stillinger har er ansettelsesmyndighet.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn i stillingen som førsteamanuensis i lønnstrinn 65-73 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 594 300,- til 689 600,- avhengig av kvalifikasjoner). Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Omfang: Deltid
Varighet: Fast

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Snelle Hall, tlf. +4790922204 eller snellhall@khio.no

Ved spørsmål om innlevering av søknad ta kontakt med HR; e-post hr@khio.no

http://www.khio.no/studier/dans

SISTE SAKER