Førsteamanuensis/ professor i anvendt dramaturgi - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
21.11.2021

 

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt.

Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning med fire fordypninger i henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Førsteamanuensis/professor i anvendt dramaturgi

Stillingen som førsteamanuensis/professor i anvendt/performativ dramaturgi er en fast stilling på 60%. Stillingen er i hovedsak rettet mot Master i teater med 20% av stillingen rettet inn mot undervisning på Bachelor i regi. I stillingen inngår 30% tid til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forventet oppstart: 1. mars 2022

Søknadsfrist: 21. november 2021

Fagområdet

Fagområdet Master i teater retter seg mot teater og scenekunst i en vid forstand. Studiet fokuserer på scenekunst som kollektiv kunstform, utvikler dramaturgisk kompetanse og gir kunnskap om teaterets og scenekunstens organisatoriske, økonomiske og samfunnsmessige forutsetninger og rammebetingelser. Sentralt for studiet er kunstnerisk fordypning som defineres av studentene selv ut ifra egen interesse, kompetanse og faglige orientering. Studiet vektlegger tverrfaglig samarbeid og praktisk arbeid med produksjon av scenekunst.

Fagområdet Bachelor i regi retter seg mot utdannelse av teaterregissører. Studentene skal lære å forstå den kollektive siden i teaterkunsten. De skal utvikle forståelse for litteratur og lære å bruke tekster som utgangspunkt for egen skapende virksomhet. Studentene vil også møte arbeidsformer som ikke har basis i tekst. Det legges i bachelorstudiet i regi stor vekt på forståelsen av skuespilleren som teaterets viktigste virkemiddel. Evnen til visuell og kompositorisk tenkning trenes gjennomgående. Bevisstheten rundt teatrets muligheter, mangfoldet av uttrykksformer, og interessen for ulike teaterretninger skal hele tiden utfordres i bachelorstudiet.
Det er også ønskelig å inngå i undervisning på Bachelor Skuespill der Bachelor Regi samarbeider og/eller med innveksling i emner mellom linjene på avdeling.

Om stillingen

Stillingen omfatter undervisning og veiledning av masterstudenter innenfor fagområdet dramaturgi tilknyttet emnene faglig egenutvikling, dramaturgi og prosjektrealisering, samt veiledning ved masterprosjekter. Den ansatte vil i tillegg fungere som emneansvarlig på Master i teater. Emneansvar innebærer faglig og strategisk arbeid og tilrettelegging for faglig aktivitet i emnet, samt oppfølging av budsjett for emnet i samarbeid med programkoordinator. Det vil kunne tillegges skriftlige arbeidsoppgaver i form av rapportering og skriftlige vurderinger.

Den ansatte forutsettes utover dette å delta aktivt i den strategiske utviklingen ved Teaterhøgskolen. Den ansatte skal også tillegges undervisning på Bachelor i regi innen emnet dramaturgi, teori og regietikk. Det vektlegges inngående kjennskap til dramatiske klassiske verk og til anvedt dramaturgi. Det vektlegges inngående kunnskap til dramatiske verk og samtidsdramatikk.

Vi søker en person som er aktiv innenfor sitt fagfelt med kjennskap til samtidens kunst- og teaterstrømninger. Personen bør ha en bred praktisk erfaring innenfor sitt fagfelt, samt erfaring med undervisning og veiledning på høyere nivå. Det legges vekt på kompetanse innen anvendt dramaturgi og teori, med evne til å være i skapende dialog med andre kunstformer. Det vil med dette være en fordel med en bred kjennskap til scenekunstfeltet og en interesse for kunstnerisk forskning.

Det forventes at personen har en aktiv deltakelse i feltet og den faglige diskursen, og at man henter impulser nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor nødvendig med høy formidlingskompetanse både skriftlig og muntlig, samt å inneha et stort internasjonalt faglig nettverk. Det vil også være ønskelig med en utvidet internasjonal forståelse av dramaturgifaget. Vi ønsker i tillegg at personer som søker viser til et bevisst og definert pedagogisk ståsted.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise, veilede, vurdere og evaluere studenter på Master i teater i henhold til studieplan.
 • Undervise i dramaturgi ved Bachelor i regi i henhold til studieplan
 • Vurdere og evaluere studenter i Bachelor i regi i henhold til studieplan
 • Bidra i utviklingen av fagfeltet anvendt dramaturgi på avdelingen og på Master i Teater
 • Bidra til utvikling av Master i teater, og avdelingen, gjennom deltakelse i møter, råd og utvalg
 • Samarbeide tett med de andre faglige ansatte og programkoordinatorene ved studieprogrammene på avdelingen.
 • Delta i samarbeid på tvers av program, avdelinger og fagmiljøer
 • Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Undervisningen foregår på norsk og nordisk. Det forutsettes at søker har gode kunnskaper skriftlig og muntlig innen norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjonskrav

 • Omfattende kunstnerisk virksomhet innenfor anvendt dramaturgi på høyeste nivå
 • Relevant bredde og fordypning i anvendt dramaturgi på høyeste nivå
 • Grunnleggende dramaturgisk kunnskap knyttet til scenetekst
 • Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
 • Pedagogisk kompetanse på grunnlag av undervisning innenfor dramaturgi på høyere nivå
 • Muntlig og skriftlig formidlingsevne på høyt nivå

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til et stimulerende og trygt læringsmiljø og et godt sosialt klima
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Svært god muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å drive prosesser og prosjekter
 • Etterrettelighet i arbeidet
 • Nysgjerrig og innovativ

Søker må utover dette dokumentere i henhold til forskrift:

Til stillingen som førsteamanuensis:

 • Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor relevant fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). Søker må ha relevant undervisningserfaring knyttet til fagområdet på høyskolenivå.

Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Til stillingen som professor:

 • Omfattende kunstnerisk virksomhet og/eller kunstnerisk forskning på høyeste nivå etter internasjonal standard innen dramaturgi.

I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For de som ansettes på grunnlag av utøvende kunstnerisk kompetanse, kan kunstnerisk formidlingskompetanse erstatte utdanningsfaglig kompetanse.

For begge stillingene gjelder:

 • Søker må ha dyptgående kunnskaper om dramaturgi nasjonalt og internasjonalt og være godt orientert om relevante diskurser innen fagområdet
 • Søkeren må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig og engelsk muntlig og skriftlig. I tillegg må søkeren ha en meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

Ved vurdering av søkere til stillingen vil det i tillegg til kunstnerisk og pedagogisk kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis og professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Det er viktig at søkeren beskriver sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter.

Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge: CV vitnemål og attester

Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk og/eller designfaglig virksomhet / utviklingsarbeid

Dokumentasjon av undervisningserfaringer og pedagogiske kvalifikasjon som har relevans for stillingen

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy JobbNorge.

Søk stillingen.

Vurdering

Søkerens kvalifikasjoner vurderes av en sakkyndig komité oppnevnt av ansettelsesavtale ved Kunsthøgskolen i Oslo. Komiteen vurderer kun søknader og dokumentasjon sendt innen fristens utløp.

I tillegg til faglig kompetanse og personlig egnethet vil det legges vekt på samsvar mellom søkerens kompetanseprofil og avdelingens kompetansebehov.

Det vil bli avholdt intervju, og søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning. Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger er ansettelsesmyndighet.

Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstiden
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn i stillingen som førsteamanuensis i lønnstrinn 65-70 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 594 300,- til 650 300,- avhengig av kvalifikasjoner.)
 • Lønn i stillingen som professor i lønnstrinn 69-80 (brutto årslønn 100% stilling fra kr 637 900,- til 825 900,- avhengig av kvalifikasjoner.)
 • I stillingen inngår tid til kunstnerisk utviklingsarbeid tilsvarende 30 % av stillingsprosenten.
 • Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generelle krav

Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson dekan Victoria Meirik (faglige spørsmål), e-post victmeir@khio.no tlf. + 47 900 55 784 eller HR-teamet (tekniske spørsmål) på hr@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med “Førsteamanuensis/professor i dramaturgi”.

SISTE SAKER