Teatersjef - Brageteatret AS

Søknadsfrist:
1.3.2017

Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud, eies av Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune, og holder til på Union Scene i Drammen. Teatret produserer profesjonell scenekunst til hele befolkningen, men med et fortsatt sterkt fokus på målgruppen barn og unge. Teatret består av en liten kjernestab på 9 fast ansatte og knytter til seg kunstnerisk og øvrig personale på prosjektbasis som til sammen utgjør ca 25 årsverk. Brageteatret er et turneteater og har bl.a. ansvaret for scenekunsttilbudet i Den kulturelle skolesekken i Buskerud. I 2016 har vi spilt 500 forestillinger for ca 45 000 publikummere. Driften blir i hovedsak finansiert av Staten og eierne. Budsjettrammen for 2017 er på ca 26 mill.kr.

Brageteatret er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål å
• Være et profesjonelt teater for produksjon og formidling av nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kvalitet
• Bidra til økt og jevnlig tilbud av scenekunst til hele befolkningen i Buskerud
• Legge særlig vekt på teater med barne- og ungdomsperspektiv og flerkulturelt perspektiv
• Bidra til mangfold, kompetanseutvikling og generell styrking av fylkets samlede kunst- og kulturfelt

Profesjonell produksjon av scenekunst med et barne- og ungdomsperspektiv har siden starten vært Brageteatrets merkevare. Teatret har høstet anerkjennelse i både inn- og utland for sin kompetanse på dette feltet. Vi mottok bl.a. Heddaprisen i 2010 og i 2015 for årets barne- og ungdomsforestilling og ble i 2016 nominert for to forestillinger i samme kategori.

Brageteatret er tildelt fylkeskulturprisen i Buskerud for 2016.

Etter at teatret fikk status som regionteater, er oppdraget utvidet til å betjene alle målgrupper. Dette arbeidet er fortsatt i en opparbeidingsfase og stiller krav til omstilling i organisasjonen.

Brageteatret går spennende tider i møte hvor en ny strategiplan for de neste årene vil bli påvirket av bl a ny organisering av Den kulturelle skolesekken, ny kulturplan for Drammen og på sikt ny regioninndeling. Arbeidet med merkevare- og nettverksbygging på det åpne markedet og sikring av bedre lokaler for teatret vil stå sentralt.
Teatersjefen er selskapets øverste leder og har det kunstneriske og administrative ansvaret for institusjonen. Teatersjefen skal videreutvikle teatret i henhold til egne vedtekter og strategiplan, politiske føringer og utviklingen i samfunnet forøvrig. Utover å ha et klart kunstnerisk ståsted, vil det bli lagt vekt på tydelighet som bedriftsleder og relasjonsbygger både internt og eksternt.

Stillingen er en åremålstilling på 5 år med mulighet til forlengelse. Det nye åremålet kan starte snarest og senest 01.01.2018.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos styreleder Astrid Driva Rødsand, tlf 48 18 50 04 og direktør/konst.teatersjef Marit Holtet, tlf 41 21 81 73. For nærmere informasjon, se www.brageteatret.no.

Søknadsfrist : 1.mars 2017.

Krav til stillingen :
Det er et overordnet mål at Brageteatret AS skal videreutvikles som regionteater i samarbeid med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Selv om scenekunsttilbudet framover også skal rette seg mot et voksent publikum, skal teatret fortsatt ha fokus på barn og unge og ivareta kompetansen og nettverket knyttet til denne målgruppen.

Som kunstnerisk og administrativ leder skal teatersjefen :
– legge relevant kunstnerisk repertoar for teatrets målgrupper, innenfor gjeldende budsjettrammer og tilgjengelige personalressurser
– ha oversikt over og forholde seg til de til enhver tid gjeldene økonomiske rammer og eventuelle føringer knyttet til disse
– ha det formelle ansvaret for personalet, arbeidsmiljø og generelle arbeidsgiverspørsmål

Det forventes at teatersjefen har god orienteringsevne og systemforståelse og opptrer på vegne av teatret i det offentlige rom. Tilstedeværelse i organisasjonen og i regionen er en forutsetning.

Formelle kvalifikasjoner :
Relevant kunstnerisk utdanning og ledererfaring.

Personlige egenskaper :
Personlig tillitvekkende, inspirerende og trygg både faglig og som leder
Åpen, lyttende, motiverende og god til å skape relasjoner internt og eksternt
Tydelig, besluttsom og resultat- og løsningsorientert
Strukturert, analytisk og med gode strategiske evner

Vi kan tilby :
• Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende kunstnerisk organisasjon i vekst
• Varierte og krevende oppgaver knyttet til administrasjon og drift av organisasjonen
• Utfordrende oppgaver forbundet med forankring av teatret i regionen og landet forøvrig
• Engasjerte og kompetente medarbeidere
• Lønn etter avtale

Søknadsfrist : 1. mars 2017

Søknad sendes : Brageteatret AS, Grønland 60, 3045 DRAMMEN el. på e-mail til: marit@brageteatret.no

SISTE SAKER