Høgskolelektor/ Førsteamanuensis i samtidsdans - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
15.12.2019

Stillingen som høgskolelektor/førsteamanuensis er en åremålstilling i 6 år, på 100%. Stillingen kan deles i to 50 % stillinger for å dekke avdelingens kompetansebehov. Det er mulig å søke om åremålsstilling innenfor en samlet tidsramme på 12 år.

Avdeling Dans tilbyr følgende program: Bachelor i klassisk ballett, Bachelor i jazzdans, Bachelor i samtidsdans, Master i koreografi, Master i dans, Praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater. Avdelingen har stipendiater tilknyttet fagområdet dans og koreografi. Stillingen er tilknyttet det faglige kollegiet for Bachelor i samtidsdans.

Fagområdet: Bachelorstudiet i samtidsdans vektlegger utviklingen av dansetekniske ferdigheter og prosessarbeid gjennom et mangfold av innganger, der improvisasjon, koreografisk komposisjon og teori er viktig for å utvikle ferdigheter, kunnskap og refleksjon gjennom danserisk utforsking, idéutvikling og estetisk forståelse. Det vises for øvrig til studieplanen.

Avdelingen har 26 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland, 94 studenter og fire stipendiater.
Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/dans

Arbeidsoppgaver:

Stillingen omfatter først og fremst planlegging og undervisning i emnet samtidsdans for bachelorstudenter. Emnet skal gi studenten avanserte og nyanserte fysiske ferdigheter og metoder for dans, som er relevante i forhold til samtidsdansens uttrykk.

Undervisningen må ses som en del av helheten i studiet, og den som tilsettes må kunne trekke tydelige forbindelser til skapende og scenisk arbeid. Stillingen kan tillegges undervisning også i andre emner og på andre studieprogram ved avdelingen. Videre omfatter stillingen normalt veiledning, vurdering og evaluering, samt kunstnerisk og pedagogisk utviklingsarbeid innen fagområdet.

Stillingen innebærer tett samarbeid med programansvarlig for bachelor i samtidsdans og andre faglig ansatte ved studieprogrammet og avdelingen, samt på kollegial basis å ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle dans og koreografi ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk. Det forutsettes at søker har basiskunnsksaper i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Kvalifikasjonskrav
Søker må dokumentere:

Til stillingen som førsteamanuensis:

 • Søker må virke som dansekunstner på høyt nivå nivå etter internasjonal standard, og må kunne dokumentere en betydelig profesjonell erfaring som danser og/eller koreograf på høyt nivå.
 • Søker må ha utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet, eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper.
 • Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
 • Søker må ha relevant undervisningserfaring knyttet til fagområdet på høyskolenivå.

Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Til stillingen som høgskolelektor:

 • Søker må virke som dansekunstner av et visst omfang og ha utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet, eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
 • Søker må ha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse knyttet til fagområdet på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

For begge stillingskategoriene gjelder følgende:

 • Søker må inneha dyptgående kunnskaper om og nettverk knyttet til samtidsdansfeltet nasjonalt og internasjonalt
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig, og engelsk muntlig og skriftlig
 • Ved vurdering av søkere til stillingen vil det i tillegg til kunstnerisk og pedagogisk kompetanse bli lagt stor vekt på evne til samarbeid, selvstendighet, samt personlig egnethet.

Kriterier for tilsetting i stilling som høgskolelektor og førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til et stimulerende og trygt læringsmiljø og et godt sosialt klima
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til å utvikle studentenes tekniske, kreative og kunstneriske forståelse i et helhetlig perspektiv

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, og søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet.
 • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag
 • Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen, HR-rådgiver Benedicte Angell, innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/Benedicte Angell, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Vurderingsprosedyre
Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden.

Høgskolens tilsettingsutvalg for faglige stillinger er tilsettingsmyndighet.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn som som Førsteamanuensis, SKO 1011, brutto årslønn fra kr 552 800 til kr 655 400 eller som Høgskolelektor, SKO 1008, brutto årslønn fra kr 504 700 til kr 605 500 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen, kontakt dekan Snelle Ingrid Hall, tlf: +47 909 22 204 eller e-post: snellhall@khio.no

For tekniske spørsmål som gjelder innlevering av søknad, kan HR-teamet kontaktes på e-post: hr-teamet@khio.no

Henvendelsen bes vennligst merkes med “stillingens navn”.

Om arbeidsgiveren
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

På Kunsthøgskolen i Oslo, og avdeling Dans, blir du del av et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø.

SISTE SAKER