Førsteamanuensis / førstelektor i skuespill basisfag - KHiO

Søknadsfrist:
1.11.2019

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning, formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning med fire fordypninger i henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Om stillingen
Det er ledig en stilling ved avdeling Teaterhøgskolen som førstelektor / førsteamanuensis i skuespillerfag med fokus på basisferdigheter.

Stillingen er et åremål på 6 år, og lyses ut som en i 70 % stilling. Det vil kunne være aktuelt å øke stillingsprosenten etter behov opp til 100 %.

Førstelektor og førsteamanuensis er på samme nivå, men skilles ved vektingen på bl.a. pedagogisk arbeid og forskning, s e forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 2006. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129.

Undervisningen ved Teaterhøgskolen foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning Veiledning
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning Kunnskapsformidling om skuespillerfaget
 • Det inngår 30% tid til kunstnerisk utviklingsarbeid i stillingen.
 • Den som tilsettes skal planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning i basisferdigheter for skuespillere. Det kan også tillegges et mer helhetlig programansvar til stillingen. Stillinger innebærer tett samarbeid med programkoordinator samt de andre faglige ansatte i studieprogrammets andre fagområder.

Stillingsinnehaver vil ha oppgaver knyttet til å drive utvikling av grunnleggende skuespillertrening og den fagdidaktiske utviklingen av skuespillerfaget. En viktig del av stillingen er faglig formidling, hvor den tilsatte forventes å være i dialog med ledende og interessante skuespillermetoder og -institusjoner. Det vil også være viktig å formidle skuespillerfaget i norsk og internasjonal kontekst, samtidig som pedagogikk rettet mot andre medier enn scenekunst, ivaretas.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må dokumentere:

 • Utdanning på minimum bachelornivå i skuespillerfag eller tilsvarende
 • Erfaring som skuespiller i ulike formater
 • Undervisningserfaring i skuespillerfag
 • Kjennskap til et bredt spekter skuespillermetoder og performative kontrakter

Det er ønskelig med følgende kompetanse:

 • Forskning / formidling innenfor skuespillerfaget Internasjonalt/ skadinavisk skuespillerfaglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Prosjektledelse
 • Gode lese og skriveferdigheter både på norsk og engelsk
 • Det forutsettes at søker har basiskunnskaper i norsk /annet skandinavisk språk eller vil tilegne seg dette innen 6 måneder.

Det vises til de generelle kompetansekrav for førstelektor og førsteamanuensis som framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt § 1-4 og § 1-5. Søkeren må sette seg inn i kravene som gjelder for den stilling de søker.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og pålitelighet
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Søknad
I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem.

Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål og dokumentasjon av kunstnerisk kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over kunstnerisk virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider/publikasjoner.

Dokumentasjonen av kunstneriske arbeider kan blant annet bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider i form av opptak av forestillinger, workshops eller lignende.
 • Skriftlig dokumentasjon av forestillinger og annet, for eksempel i form av program, artikler i bokform, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner, eller annet.
 • Alle søkere bør sette seg inn i Rettleiing for søkarar til faglege stillingar og Rettleiing for sakkunnig vurdering for undervisnings- og forskarstillingar.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy JobbNorge. Annen dokumentasjon kan sendes per post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen HR-rådgiver Rannveig Reknes Overvik innen søknadsfristens utløp. Vi ber også om at søknad og CV også foreligger på engelsk, og lastes opp som vedlegg i søknaden.

Kunsthøgskolen i Oslo har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres derfor til å søke, jfr. HTA §31 pkt. 3 og Personalreglementet ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Vurderingskriterier
Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Teaterhøgskolens innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Teaterhøgskolen avgir innstilling etter en helhetsvurdering avsøkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Kunsthøgskolens tilsettingsutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen. Tiltredelse er ønsket fra 1. januar 2019, etter avtale.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter ltr 61-71,(NOK 542 400-655 400,- i 100 %) avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kontakt dekan Victoria Meirik på tlf. 900 55 784 eller på e-post: victmeir @khio.no
For spørsmål om søknad og tekniske spørsmål kontakt HR rådgiver Rannveig Reknes Overvik tlf. 93009464, rannover@khio.no.
Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Søknad: https://www.jobbnorge.no/jobseeker/#/application/apply/172316

SISTE SAKER