Programansvarlig og professor / førsteamanuensis på bachelorstudiet i klassisk ballett - KHiO

Søknadsfrist:
1.10.2019

Bachelorprogrammet i klassisk ballett er et treårig fulltidsstudium. Studiet henvender seg til talentfulle norske og internasjonale dansere mellom 15 og 17 år som ønsker en høyere utdanning i klassisk ballett. Studentene får muligheter til å utvikle sitt fulle potensial i et motiverende og ambisiøst miljø, der de får tett oppfølging av et høyt kvalifisert lærer kollegium. Studieplanen er bygget rundt kompetanse som er etterspurt av Nasjonalballetten og internasjonale ballettkompanier, og sentrale emner er ballettklasser, eldre og nyere klassisk repertoar, tåspissklasser, pas de deux og supplerende/alternativ trening. Studentene får erfaring med forestillinger, koreografiske og kreative workshops, moderne dans, helsefag, yrkesforberedende og teoretiske emner. Det legges vekt på at studentene skal tilegne seg en god forståelse av både historisk og samtidig dansekunst. Avdelingen og studieprogrammet har et nært samarbeid med Nasjonalballetten UNG og Nasjonalballetten blant annet gjennom praksisperiode, deltakelse i forestillinger som Nøtteknekkeren og deling av lærere. Deltakelse på internasjonale ballettkonkurranser inngår også i utdanningen.

Vi søker en professor / førsteamanuensis i 100% med tillagt programansvar. Den aktuelle stillingen er delt mellom 50% undervisning og 50% programansvar. Dette kan endre etter avtale. Stillingen kan også tillegges tid til kunstnerisk utviklingsarbeid. Åremålet er på 6 år og knyttet til Avdeling Dans.

Stillingen er ledig fra 1. august 2020. Arbeidssted er Oslo.

Avdeling Dans består av følgende utdanningsenheter: Bachelorstudium i samtidsdans, Bachelorstudium i jazzdans og Bachelorstudieum i klassisk ballett, samt Masterstudium i dans, Masterstudium i koreografi og Praktisk-pedagogisk utdanning i dans og teater.

Arbeidsoppgaver:
Vi søker en person med kunnskap og entusiasme for utdanning i klassisk ballett og som kan tilby en svært god og oppdatert undervisning i klassisk ballett og i ballett repertoar. (Studieplan ligger under relatert informasjon på: http://www.khio.no/studier/dans#master-i-dans).

Programansvaret innebærer et ansvaret for helhet, sammenheng og faglig kvalitet i studieprogrammet, herunder ansvarlig for timeplanen for studentene, ansatte og gjestelærere. Oppfølging og veiledning av studenter i studieprogrammet er en annen sentral oppgave

Programansvarlig skal i samarbeid med Programråd og dekan, sikre god kobling mellom studieplan, læringsutbyggebeskrivelser og undervisnings- og vurderingsformer og det er programansvarlig som er leder for opptakskomité. I tillegg ligger det et fagadministrativ ansvar til stillingen som delegert budsjettansvar for studieprogrammet (attestasjonsansvar) og å bistå dekan med å fordele og følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til studieplan og arbeidsplan).

Nærmeste overordnede er dekan.

Den tilsatte forutsettes å delta aktivt i avdelingens- og fagområdets strategiske utvikling, herunder holde god kontakt med nasjonale grunnutdanninger i klassisk ballett, med Nasjonalballetten og med internasjonale miljøer innen klassisk ballett.

Det kan være aktuelt med endring av arbeidsområde på grunn av framtidig utvikling av Kunsthøgskolen I Oslo. Deltakelse i regelmessige kollegiemøter ved avdeling Dans er obligatorisk.

Undervisningen foregår på norsk, skandinavisk og engelsk.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må virke, eller ha virket som klassisk ballettdanser på høyeste nivå etter internasjonal standard for professorstilling / høyt internasjonalt nivå for førsteamanuensisstilling, og må kunne dokumentere en betydelig profesjonell erfaring som dansekunstner.
 • Utdanning på høyeste nivå innen klassisk ballett fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet
 • Søkeren må ha bred undervisningserfaring fra høgskolenivå og/eller fra andre relevante danseskoler eller dansekompanier
 • Søkeren forventes å ha dyptgående kunnskap om det klassiske ballettrepertoaret, med forståelse for ulike stilarter og bevegelsesuttrykk.
 • Søker må videre ha god kjennskap til det nasjonale og internasjonale dansefeltet med særlig vekt på klassisk ballett
 • Meget muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og/eller engelsk Det forutsettes at søkere har basiskunnskaper i norsk/annet skandinavisk språk eller vil tilegne seg disse innen det første året i stillingen
 • Generelle kriterier for tilsetting i stilling som professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Undervisningsspråkene ved Kunsthøgskolen i Oslo er norsk (samt andre skandinaviske språk) og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape et stimulerende, åpent og trygt læringsmiljø
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Erfaring med planlegging og administrasjon
 • Et godt nettverk innen dans og danseutdanning nasjonalt og internasjonalt
 • Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Motivasjon for stillingen
 • Beskrivelse av din egen kunstneriske erfaring i relasjon til stillingen
 • Refleksjon rundt egen undervisningspraksis og tidligere erfaring med undervisning /veiledning
 • CV med fyldig oversikt over kunstnerisk virksomhet /erfaring og undervisningserfaring
 • I tillegg bør forestillinger dokumenteres ved program, anmeldelser, spilleplaner og liknende.

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 15 kunstneriske arbeider for søknad til professor og 10 arbeider for søknad til førsteamanuensis. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid. Dette kan være gjengivelse av forestillinger på dvd, vimeo eller liknende.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen, HR-rådgiver Benedicte Angell, innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR teamet, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Vi tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn (brutto) NOK 548 200 til NOK 650 200 for 100 % i stillingen som førsteamanuensis og 638 700 – 731 575 for 100% i stillingen som professor. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Ansettelsesform: Åremål
Heltid/deltid: Heltid

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Dekan Suzanne Bjørneboe, mob:+47 952 18 335 eller suzabjor@khio.no

For spørsmål om søknad og tekniske spørsmål om Jobbnorge kontakt HR rådgiver Benedicte Angell: beneange@khio.no

Jobbe på Kunsthøgskolen i Oslo

Ved Kunsthøgskolen blir du del av et kreativt arbeidsmiljø, og får muligheten til å se våre flinke studenters arbeid.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=vDz1naR6VUg

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Nærmere opplysninger om Avdeling Dans finner du på: http://www.khio.no/studier/dans

SISTE SAKER