Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i drama - Høgskolen i Innlandet

Søknadsfrist:
17.3.2019

Stillingen ligger under Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for kunstfag og kulturstudier. Stillingen er fast, 100 %

Kontakt:

Instituttleder Ingeborg Lunde Vestad, Tel: 62517688, Mob: 97705423, e-post: ingeborg.vestad@inn.no

Ansvar og oppgaver

Den/de som ansettes i stillingen skal arbeide i tilknytning til studiene våre, både GLU, barnehagelærerutdanningen, faglærerutdanningen i musikk og innenfor høgskolens eksterne kurs, oppdrag og etterutdanning. Det forventes at den som ansettes bidrar til videreutvikling av studiene og undervisningen, i tråd med politiske rammer og nyere forskning. Fagfornyelsen i grunnopplæringen vil ha et sterkt fokus framover.

Den som ansettes i førstestilling skal drive egen forskning/KU relevant for studiene internt og eksternt og for doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Videre forventes vedkommende bidra til forsknings-/KU-miljøet på dramaseksjonen og instituttet som helhet. Arbeidsoppgavene kan inkludere veiledning for kompetanseheving blant medarbeiderne. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Kompetanse og erfaring

 • Den/de som ansettes skal fortrinnsvis ha doktorgrad, som kan være innenfor tradisjonell forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er videre sterkt ønskelig med dramapedagogisk utdanning. Barnehage-/førskolelærerutdanning teller positivt, men er ikke nødvendig for å komme i betraktning.
 • Kunstnerisk erfaring med barneteater er en fordel (ledet eller spilt selv), likeledes erfaring med den kulturelle skolesekken og andre liknende ordninger. Subsidiært vektlegges bred kunstnerisk erfaring relevant for arbeidsoppgavene beskrevet ovenfor.
 • Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring med tverrfaglig arbeid, spesielt når det gjelder KKK-fagene i barnehagelærerutdanningen, men også tverrfaglig arbeid med øvrige fag i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen teller positivt.
 • Relevant praksis fra barnehage og/eller skole vektlegges, og det er også ønskelig med relevant praksis fra høgskolesystemet. Slik erfaring kan med fordel inneholde både undervisningserfaring og erfaring med fagkoordinering

Personlig kompetanse

 • Den som ansettes må ha en proaktiv, positiv holdning og stå-på-vilje. Personen må kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver, må kunne ta ansvar og jobbe selvstendig og være en god samarbeidspartner for kolleger og ledelse. Vedkommende må trives med å jobbe i prosess sammen med andre, og kunne ta nye utfordringer på en konstruktiv måte.
 • Det er ønskelig at søker oppgir referanser på samarbeidskompetanse.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vek
 • Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via “søk stillingen

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
Stillingen lønnes i stillingskode 1011- førsteamanuensis, 1198 – førstelektor, 1008 – høgskolelektor i Statens lønnregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

Dette er Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».
Arbeidssted: Hamar

SISTE SAKER