Dekan avd. dans - Kunsthøgskolen i Oslo

Søknadsfrist:
25.2.2019

Kunsthøgskolen i Oslo søker dekan som leder for avdeling Dans. Stillingen er en 100% åremålsstilling i 4 år, med mulighet for forlengelse etter ny offentlig kunngjøring. Vi søker en dekan med kompetanse innen dans, med kunnskap om og interesse for pedagogiske og kunstfaglige prosesser, og for verdien av didaktisk utvikling av fagene, som kan videreutvikle avdeling Dans, samt bidra til Kunsthøgskolens strategiske utvikling.

Dekan skal drive avdelingen med et visjonært og strategisk perspektiv og utvikle avdelingens potensial innen utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Dekanen skal være en god representant for avdelingen i samfunnet, være delaktig i den offentlige debatten og verne om dansekunstens plass i samfunnet.

Særlige utfordringer for leder på avdeling Dans er:

 • Videreutvikle studieprogrammene på avdeling Dans
 • Videreutvikle avdelingens arbeid med programråd for avdelingens studieprogrammer
 • Bidra til utvikling av kollegaveiledning på avdelingen
 • Videreutvikle avdelingens profil innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Styrke internasjonalisering og utveksling

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Faglig og administrativt ansvar og ledelse av avdelingen etter delegerte fullmakter, herunder:

 • Utvikle og kvalitetssikre utdanningsvirksomheten
 • Ressursdisponering, faglige disponeringer og budsjettansvar
 • Lederansvar for avdelingens medarbeidere og ivareta lovbestemt medbestemmelse
 • Utvikling av avdelingens faglige profil
 • Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og inspirere til utvikling av avdelingens undervisnings-, forsknings-, og formidlingsoppgaver
 • Koordinere avdelingens undervisningsplaner og aktivitet
 • Faglige prioriteringer innenfor rammen av avdelingens budsjett
 • Intern informasjon på avdelingen
 • Representere avdeling Dans utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet
 • Bidra til at Kunsthøgskolen når sine strategiske mål for perioden 2017- 2022
 • Dekan rapporterer til rektor og direktør og skal sikre implementering av og informasjon om beslutninger fattet av rektor/direktør. Dekan deltar i Kunsthøgskolens ledergruppe.

Kvalifikasjonskrav

 • Faglige kvalifikasjoner tilsvarende førstestillingskompetanse. Det er ikke et krav med formell kunstfaglig førstestillingskompetanse innen dans, men det vil bli vektlagt.
 • Utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende, innen relevante fagområder
 • Solid dansefaglig kompetanse og faglig legitimitet
 • Erfaring fra utdanningsfeltet og universitets- og høgskolesektoren vektlegges
 • Relevant erfaring innenfor forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater i ledelse
 • Erfaring med administrasjon, økonomi og personalledelse
 • Et utviklet nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig
 • Dekan skal være en person med høy faglig kompetanse.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Sentrale personlige egenskaper vil derfor være gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som ansettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning.

Kunsthøgskolen tilbyr:

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Stillingen lønnes etter statens regulativ som dekan, stillingskode 1474, årslønn kr 802 600 – 893 900. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad
Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om stillingen kan rektor Jørn Mortensen kontaktes, tlf: +47 945 23 328

Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan HR kontaktes: HR@khio.no

Generelle krav
Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens styre er ansettelsesmyndighet.

Om Kunsthøgskolen i Oslo og avdeling Dans
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen I Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og handverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå innen disse hovedområdene. Det faglige miljøet er aktivt i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og formidling. Kunsthøgskolen i Oslo holder til Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk. Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt er også del av avdelingens ansvarsområde. Gjennom seks unike studieprogramfår studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Bachelorstudiene i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans tilbyr fordypning i ulike retninger av scenedans gjennom fokus på utøvende danseferdigheter, skapende delaktighet og faglig refleksjon. Forestillinger og visninger er en vesentlig del av utdanningene. Masterstudiene i dans og koreografi bygges rundt individuell fordypning og kunstnerisk utforskning både gjennom undervisning og individuell veiledning. Skolens ettårige praktisk-pedagogiske utdanning gir profesjonelle danse- og teaterkunstnere pedagogisk kompetanse innen sine fag. Stipendiater er tilknyttet avdelingen gjennom Kunsthøgskolens eget Phd program.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/dans

 

SISTE SAKER