Dekan - Teaterhøgskolen

Søknadsfrist:
2.1.2019

Kunsthøgskolen i Oslo søker dekan som leder for avdeling Teaterhøgskolen.

Stillingen er en 100% åremålsstilling i 4 år, med mulighet for forlengelse etter ny offentlig kunngjøring. Vi søker en dekan med kompetanse innen teater, med kunnskap om og interesse for pedagogiske og kunstfaglige prosesser, og for verdien av didaktisk utvikling av fagene, som kan videreutvikle Teaterhøgskolen, samt bidra til Kunsthøgskolens strategiske utvikling.

Dekan skal drive Teaterhøgskolen med et visjonært og strategisk perspektiv og utvikle avdelingens potensial innen utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning og formidling. Dekan skal være en god representant for avdelingen i samfunnet, være delaktig i den offentlige debatten og verne om teaterets plass i samfunnet

Særlige utfordringer for leder på avdeling Teaterhøgskolen er:

 • Videreutvikle masterprogrammet på Teater
 • Videreutvikle avdelingens arbeid med programråd for avdelingens studieprogrammer
 • Bidra til utvikling av kollegaveiledning på avdelingen
 • Videreutvikle avdelingens profil innen kunstnerisk utviklingsarbeid

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Faglig og administrativt ansvar og ledelse av avdelingen etter delegerte fullmakter, herunder:
 • Utvikle og kvalitetssikre utdanningsvirksomheten
 • Ressursdisponering, faglige prioriteringer og budsjettansvar
 • Lederansvar for avdelingens medarbeidere og ivareta lovbestemt medbestemmelse
 • Utvikling av avdelingens faglige profil
 • Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og inspirere til utvikling av avdelingens undervisnings-, forsknings- og formidlingsoppgaver
 • Koordinere avdelingens undervisningsplaner og aktivitet
 • Faglige prioriteringer innenfor rammen av avdelingens budsjett
 • Intern informasjon på avdelingen.
 • Representere Teaterhøgskolen utad og utvikle samarbeid med relevante aktører i feltet
 • Bidra til at Kunsthøgskolen når sine strategiske mål for perioden 2017-2022, herunder
  innføring av fireårige stipendiatprogram
 • bidra til faglig utveksling mellom Kunsthøgskolens ulike avdelinger

Dekan rapporterer til rektor og direktør og skal sikre implementering og informere om beslutninger fattet av rektor/direktør.

Kvalifikasjonskrav:

 • Faglige kvalifikasjoner tilsvarende førstestillingskompetanse. Det er ikke et krav med formell kunstfaglig førstestillingskompetanse innen teater, men det vil bli vektlagt.
 • Utdanning mastergradsnivå , eller tilsvarende, innen relevante fagområder
 • Solid teaterfaglig kompetanse
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • Relevant erfaring innenfor forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Ledererfaring og dokumenterte resultater i ledelse
 • Erfaring med økonomi og personalledelse
 • Inneha et utviklet nettverk, nasjonalt og/eller internasjonalt
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø. Sentrale personlige egenskaper vil derfor være gode lederegenskaper og evne til å opptre samlende. Den som tilsettes må ha evne til strategisk og langsiktig tenkning.

Kunsthøgskolen tilbyr:

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Stillingen lønnes etter statens regulativ som dekan, stillingskode 1474, årslønn i lønnsspenn fra kr 802 600 til kr 893 900. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad:

Søknad skal sendes inn elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Som vedlegg til søknaden skal det følge CV, attester, vitnemål, bekreftelser o.a.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen kan rektor Jørn Mortensen kontaktes, tlf: +47 945 23 328
Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) kan HR kontaktes: HR@khio.no

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen i Oslo oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion og etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens styre er ansettelsesmyndighet.

Om arbeidsgiveren
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning,formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning med fire fordypninger i henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Frist 10.12.2018
Varighet: Engasjement

 

SISTE SAKER