Programansvarlig og professor / førsteamanuensis på masterstudiet i dans 60% - KhiO

Søknadsfrist:
5.12.2018
 • 60 % stilling

Om studieprogrammet og stillingen:

Masterstudiet i dans henvender seg til dansere som ønsker å fordype seg i sitt arbeide som utøvende, reflekterende og skapende kunstnere. Studiet åpner for en undersøkende tilnærming til det å være danser i dagens scenekunstfelt, og utfordrer studentene til å utvikle sin performative artikulasjon og refleksjon i ulike typer scenisk arbeid. Studiet samarbeider nært med masterstudiet i koreografi, samt andre studieprogram ved avdeling Dans og ved KHiO.

Den aktuelle stillingen er en 60% undervisnings- og forskningsstilling med programansvar på masterstudiet i dans. Åremålet er på 6 år og knyttet til Avdeling Dans.

Stillingen er ledig fra 1. august 2019. Arbeidssted er Oslo.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Vi søker en person som kan tilby en relevant og oppdatert undervisning i dans, innenfor ett eller flere av emnene i studieplanen.(Studieplan ligger under relatert informasjon på: http://www.khio.no/studier/dans#master-i-dans).Veiledning av studenter og eget kunstnerisk utviklingsarbeid er også del av stillingen.

Programansvaret innebærer et ansvaret for helhet, sammenheng og faglig kvalitet i studieprogrammet, herunder undervisningsplan og timeplan. Den tilsatte skal sikre god kobling mellom studieplan, læringsutbyggebeskrivelser og undervisnings- og vurderingsformer og det er programansvarlig som er leder for opptakskomité. I tillegg ligger det et fagadministrativ ansvar til stillingen som delegert budsjettansvar for studieprogrammet (attestasjonsansvar) og å bistå dekan med å fordele og følge opp fagansattes undervisningsoppgaver (i henhold til studieplan og arbeidsplan).

Den tilsatte forutsettes å delta aktivt i avdelingens- og fagområdets strategiske utvikling, bidrar i den faglige debatten og er med på å profilere institusjonen eksternt.

Nærmeste overordnede er dekan. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsområde på grunn av framtidig utvikling av Kunsthøgskolen I Oslo. Deltakelse i regelmessige kollegiemøter ved avdeling Dans er obligatorisk. Siden stillingen er deltidsstilling, vil fordeling av arbeidstiden bli fastsatt av arbeidsgiver etter nærmere avtale.

Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må virke, eller ha virket som dansekunster på høyeste nivå etter internasjonal standard for professorstilling / høyt internasjonalt nivå for førsteamanuensisstilling, og må kunne dokumentere en betydelig profesjonell erfaring som dansekunstner.
 • Utdanning på høyeste nivå innen dans fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet
 • Søkeren må ha bred undervisningserfaring fra høgskolenivå og/eller fra andre relevante danseskoler eller dansekompanier
 • Søkeren forventes å ha dyptgående kunnskap om dansekunsten, med forståelse for ulike stilarter og bevegelsesuttrykk.
 • Søker må videre ha god kjennskap til det nasjonale og internasjonale dansefeltet
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt § 1-2 og § 1-4 nr. 3: «Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.»

Undervisningsspråkene ved Kunsthøgskolen i Oslo er norsk (samt andre skandinaviske språk) og engelsk.

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

 • Evne til å skape et stimulerende, åpent og trygt læringsmiljø
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Et godt nettverk innen dans og danseutdanning nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med planlegging og administrasjon

Kunsthøgskolen tilbyr:

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Lønn (brutto) NOK 548 200 til NOK 650 200 for 100 % i stillingen som førsteamanuensis og 629 400 – 803 900 for 100% i stillingen som professor. Fra
 • lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • I stillingen inngår 30 % tid til kunstnerisk utviklingsarbeid

Krav til søknad

Søknad og CV skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge.

Det er omfattende krav til dokumentasjon i søknaden.

Følgende skal inkluderes i søknaden:

 • Motivasjon for stillingen
 • Beskrivelse av din egen kunstneriske erfaring i relasjon til stillingen
 • Refleksjon rundt egen undervisningspraksis og tidligere erfaring med undervisning /veiledning
 • CV med fyldig oversikt over kunstnerisk virksomhet /erfaring og undervisningserfaring
 • Dokumentasjon på inntil 15 kunstneriske arbeider der minimum 10 arbeider skal være gjengivelse av forestillinger på dvd, vimeo eller liknende.
 • I tillegg bør forestillinger dokumenteres ved program, anmeldelser, spilleplaner og liknende.

Som vedlegg til søknaden skal følge vitnemål, attester, fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet, dokumentasjon for pedagogisk virksomhet og annet materiale som har relevans for stillingen. Det skal følge liste over all dokumentasjon som vedlegges.

Dokumentasjon på kunstneriske prosjekter kan ettersendes i post innen søknadsfristen i fire eksemplarer.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo, Stine Skar v/personalseksjonen, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Søkere kan ikke påregne at arbeider som sendes inn etter søknadsfristens utløp inngår i vurderingen.

Vurderingsprosedyre

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden.

Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse, vil Balletthøgskolens innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert. Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuelt annen relevant prøveundervisning.

Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved avdeling Dans / Kunsthøgskolen i Oslo avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige skikkethet og personlige egnethet. Høgskolens tilsettingsutvalg er ansettelsesmyndighet for stillingen.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen ta kontakt med Dekan Suzanne Bjørneboe, mob:+47 91568345 eller suzabjor@khio.no
For spørsmål om søknad og tekniske spørsmål om Jobbnorge kontakt HR rådgiver Rannveig Reknes Overvik: Rannveig.Reknes.Overvik@khio.no

Generelle krav

Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, for universiteter og høgskoler i Norge og for Kunsthøgskolen i Oslo.

Dersom søkeren ikke har formell pedagogisk utdanning kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

For ytterligere opplysninger om høgskolen vises det til www.khio.no

Kunsthøgskolen i Oslo ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Varighet: Åremål

Søk stillingen.

SISTE SAKER