Høgskolelektor/ Førsteamanuensis i jazzdans - KHiO

Søknadsfrist:
15.6.2018

Om stillingen:
Stillingen som høgskolelektor/førsteamanuensis er en åremålsstilling på 100 %. Åremålet er på 4 år. Det er mulig å søke om fornyelse av en åremålsstilling innenfor en samlet tidsramme på 12 år. Det kan være aktuelt å dele stillingen på flere for å dekke avdelingens kompetansebehov.

Fagområdet: Bachelorstudiet i jazzdans legger vekt på å gi studentene en artikulert danseteknikk gjennom ulike stiler innen jazzdans, samt streetdance, samtidsdans og klassisk ballett. Studiet legger til rette for en solid danseteknikk, danserisk bredde og nysgjerrighet hos studentene. Koreografiske fag og teori er emner som skal gi mulighet for å utvikle kunnskap og refleksjon rundt prosessarbeid, dansehistorie, språk og kontekst, og stepp og sang er med på å komplementere bredden i studieprogrammet. Det vises for øvrig til studieplanen .

Arbeidsoppgaver
Stillingen er hovedsakelig knyttet til undervisning og veiledning i emnet jazzdans. Emnet undervises for en stor del gjennom dansetekniske klasser. Stillingen kan også tillegges undervisning i flere av emnene i studieplanen, så som koreografiske fag, scenisk formidling eller annet som søkeren har erfaring og kompetanse med. Stillingen kan også tillegges undervisning for andre studieprogram ved avdelingen.

Uavhengig av stil som benyttes i undervisningen skal stillingshaveren, i samarbeidet med kollegiet, arbeide for en god forståelse for de tekniske, musikalske og kunstneriske aspektene og mulighetene i jazzdansen.

Stillingsinnehaver skal på kollegial basis ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle fagområdet Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Undervisningen foregår på norsk, nordisk og engelsk

Kvalifikasjonskrav
Søker må dokumentere:

For søknad til førsteamanuensis:

Søker må virke som dansekunstner og/eller koreograf på høyt nivå nivå etter internasjonal standard og relevant bredde, og må kunne dokumentere en betydelig profesjonell erfaring som dansekunstner og/eller koreograf på høyt nivå

For søknad til høgskolelektor:

Søker må virke som dansekunstner og/eller koreograf av et visst omfang og ha utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet, eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper

For begge stillingskategoriene gjelder følgende:

 • Søker må inneha dyptgående kunnskaper om dansefeltet nasjonalt og internasjonalt
 • Søker må ha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig, og engelsk muntlig og skriftlig
 • Ved vurdering av søkere til stillingen vil det i tillegg til kunstnerisk og pedagogisk kompetanse bli lagt stor vekt på evne til samarbeid, samt personlig egnethet.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Personlige egenskaper
Evne til å bidra til et stimulerende og trygt læringsmiljø og et godt sosialt klima
Svært gode samarbeidsevner
Evne til å utvikle studentenes tekniske, kreative og kunstneriske forståelse i et helhetlig perspektiv

Søknad
Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad.

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
 • Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
 • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag
 • Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen, HR-Rådgiver Pia Minker, innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/Pia Minker, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Vurderingsprosedyre
Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden.

Høgskolens tilsettingsutvalg for faglige stillinger er tilsettingsmyndighet

Vi tilbyr
Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
Stort kunst-og kulturtilbud
Lønn som som Førsteamanuensis, SKO 1011, brutto årslønn fra kr 537 700 til kr 650 200 eller som Høgskolelektor, SKO 1008, brutto årslønn fra kr 466 500 til kr 558 500 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen, kontakt dekan Suzanne Bjørneboe, tlf: +47 95 21 83 35

For spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål), kan HR-rådgiver Pia Minker kontaktes: piammink@khio.no

Jobbe på Kunsthøgskolen i Oslo
På Kunsthøgskolen i Oslo, og avdeling Dans, blir du del av et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø.

Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk. Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt er også del av avdelingens ansvarsområde. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans og koreografi.

Avdeling Dans består av følgende utdanningsenheter: Bachelorstudium i samtidsdans, Bachelorstudium i jazzdans, Bachelorstudium i klassisk ballett, Masterstudium i koreografi, Masterstudieum i dans, treårig Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og praktisk pedagogisk utdanning i dans og teater.

Avdelingen har 35 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland, 79 studenter og fire stipendiater.
Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/dans

Søknadsfrist: 15.06.2018
Arbeidsgiver: Kunsthøgskolen i Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Vikariat/Midlertidig

SISTE SAKER