Førstelektor eller førsteamanuensis i skuespillerfag med fokus på tverrfaglighet - KHiO

Søknadsfrist:
30.5.2018
Stillingen som førstelektor/førsteamanuensis i skuespillerfag med fokus på tverrfaglighet er en åremålsstilling på 50-100%. Åremålet er på 6 år. Det er mulig å søke om fornyelse av en åremålsstilling innenfor en samlet tidsramme på 12 år. Det kan være aktuelt å dele stillingen på flere studieprogrammer i fagområdet skuespill for å dekke avdelingens kompetansebehov. Stillingen lyses ut samtidig med to andre stillingene for å kunne sette sammen et innovativt og framtidsrettet kjerneteam omkring skuespillerfaget på Teaterhøgskolen.
Det er mulig å søke på flere av stillingene, hvor søkerne vil bli kompetansevurdert av samme komité. Førstelektor og førsteamanuensis er på samme nivå, men skilles ved vektingen på bl.a. pedagogisk arbeid og forskning, se forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 2006. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129.

Undervisningen ved Teaterhøgskolen foregår på norsk, nordisk og engelsk.Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning
 • Veiledning
 • Faglig ansvar
 • Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • Kunnskapsformidling om skuespillerfaget
 • I stillingen inngår 30% tid til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Den som tilsettes skal planlegge og gjennomføre faglig virksomhet og veilede studenter ved Teaterhøgskolen, primært på masternivå. Her vil vedkommende ha hovedansvar for veiledning av skuespillere og fysiske sceniske uttrykk med fokus på tverrfaglighet. Samtidig kan stillingen utvides til også omfatte undervisning og veiledning på andre studieprogram innen fagområdet skuespill. Stillingens størrelse vil bli avgjort med utgangspunkt i søkerens ønske og kompetanse, i dialog med avdelingen. Stillingen innebærer tett samarbeid med programkoordinator for masterprogrammet i teater, samt de faglige ansatte for studieprogrammets øvrige fordypninger.

Det faglige og pedagogiske grunnlaget for skuespillerfaget ved Teaterhøgskolen skal videreutvikles, og stillingsinnehaver forventes å bidra gjennom sin deltakelse i det faglige fellesskapet. Den som tilsettes skal være utforskende med skuespillerfaget og ha en tverrfaglig innstilling til teaterkunst og utfordre teatrets hierarkier og arbeidsmetoder. Med fokus på tverrfaglighet menes at søkeren har utgangspunkt i skuespillerfag, og nærmer seg andre fagfelt og kunstarter og –former. En viktig del av stillingen er faglig formidling, hvor stillingsinnehaver inngår i og utvikler nettverk for performative kunstformer og skal være i aktiv dialog med andre kunstarter. Det forventes i tillegg at den som tilsettes bidrar til å innhente impulser til den faglige virksomheten, både nasjonale og internasjonale.

Kvalifikasjonskrav
Søkere må dokumentere:

 • Bachelor i skuespillerfag eller tilsvarende
 • Solid veiledningskompetanse innen skapende prosesser
 • Erfaring med kunstnerisk, pedagogisk eller kunstfaglig virksomhet
 • Arbeid med forestillingsdramaturgi/skuespillerdramaturgi
 • Kjennskap til et bredt spekter av skuespillermetoder og performative kontrakter
 • Et aktivt forhold til flere kunstarter
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Internasjonal orientering

Det vises til de generelle kompetansekrav for førstelektor og førsteamanuensis som framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt § 1-4 og § 1-5. Søkeren må sette seg inn i kravene som gjelder for den stilling de søker.

Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og pålitelighet
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det forutsettes at søker har basiskunnskaper i norsk /annet skandinavisk språk eller vil tilegne seg dette innen kort tid
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Søknad
I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem.

Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål og dokumentasjon av kunstnerisk kompetanse og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over kunstnerisk virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider/publikasjoner.

Dokumentasjonen av kunstneriske arbeider kan blant annet bestå av:

Gjengivelse av kunstneriske arbeider i form av opptak av forestillinger, workshops eller lignende.
Skriftlig dokumentasjon av forestillinger og annet, for eksempel i form av program, artikler i bokform, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner, eller annet.

Alle søkere bør sette seg inn i Rettleiing for søkarar til faglege stillingar og Rettleiing for sakkunnig vurdering for undervisnings- og forskarstillingar. Se her!

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy JobbNorge. Annen dokumentasjon kan sendes per post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt teknisk ansvarlig for stillingen HR-rådgiver Pia Minker innen søknadsfristens utløp. Vi ber også om at søknad og CV også foreligger på engelsk, og lastes opp som vedlegg i søknaden.

Kunsthøgskolen i Oslo har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres derfor til å søke, jfr. HTA §31 pkt. 3 og Personalreglementet ved Kunsthøgskolen i Oslo §10
Postadresse
Pia Minker, Kunsthøgskolen i Oslo, Postboks 6853 St. Olavs plass 0130 Oslo

Vurderingsprosedyre
Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Teaterhøgskolens innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Teaterhøgskolen avgir innstilling etter en helhetsvurdering avsøkernes faglige kompetanse og personlige egnethet. Kunsthøgskolens tilsettingsutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.
Tiltredelse er ønsket fra 1. janauar 2019, etter avtale.

Vi tilbyr
Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
Flotte lokaler sentralt i Oslo
Lønn etter ltr NOK 537 700-650 200 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kontakt dekan Jon Refsdal Moe på 480 39 689 eller på e-post: jon.refsdal.moe@khio.no
For spørsmål om søknad og tekniske spørsmål kontakt HR rådgiver Pia Minker på +47 91522095 eller piamink@khio.no.

Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Teaterhøgskolen har ansvar for utdanning,formidling, forskning og utviklingsarbeid innen teaterfaget, og ansvar for nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen tilbyr for tiden bachelorutdanninger i skuespillerfag og regi og en masterutdanning med fire fordypninger i henholdsvis scenetekst, regi, scenografi og skuespillerfag. Masterstudiets mål er å utdanne teaterkunstnere som er kvalifisert til å virke på høyeste nivå innenfor sine fordypningsområder.

Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: http://www.khio.no/studier/teaterhogskolen

Søk stillingen her.

Søknadsfrist: 30.05.2018
Arbeidsgiver: Kunsthøgskolen i Oslo
Kommune: Oslo
Omfang: Heltid
Varighet: Åremål
Jobbnorge-ID: 151295

SISTE SAKER